(1)
Gega, R. Baptiseri I Butrintit : Arkitektura Dhe Të dhëna Të Reja Në Ecurinë Funksionale. StudMuze 2020, 10, 77-87.