Punimet

Hyr or Regjistrohu to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Shkrimi nuk është botuar më parë, dhe as nuk është në dorëzuar në redaksinë e një reviste tjetër për t'u shqyrtuar (ose është shoqëruar me një shpjegim në Komentet për Redaktorin).
  • Skedari i shkrimit të dorëzuar është në formatin OpenOffice, Microsoft Word ose RTF.
  • Aty ku ka qenë e mundur, URL-të për referencat janë dhënë.
  • Teksti është me një hapësirë; është përdorur një font me 12 pika; janë përdorur shkronja të pjerrëta, në vend që të nënvizojë (përveç adresave të URL-së); dhe të gjitha ilustrimet, figurat dhe tabelat janë vendosur brenda tekstit në pikat e duhura dhe jo në fund.
  • Teksti u përmbahet kërkesave stilistike dhe bibliografike të përshkruara në Udhëzimet për Autorin.

Artikujt

Section default policy

Deklarata e Privacisë

Teksti i Deklaratës