Valera, D., & Kapllani, M. (2023). “Radhoi i Algjebrës” Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan: Dorëshkruar si një punim shkencor, metodik dhe gjuhësor në fushën e matematikës. Albanon, 2(4), 85–99. Retrieved from https://albanica.al/albanon/article/view/646