Informacion Për Bibliotekanët

Ftojmë bibliotekanët që ta rendisin këtë revistë në serinë e revistave elektronike të bibliotekës së tyre. Gjithashtu,  vlen të përmendet se sistemi i OJS i kësaj reviste është i përshtatshëm për bibliotekat që të ti mundësojnë stafit të fakultetit të tyre hostimin e revistave në redaktimin e të cilave ato janë përfshirë  (shih Open Journal Systems).