Trupi në pikturën e realizmit socialist: shprehje fantazish, ankthesh, dëshirash

  • Sofia Kalo IAKSA
Fjalëkyçet: piktura, realizmi socialist, trupi, ideologjia, Shqipëria

Abstrakt

Kjo ese analizon se si konvencionet e arteve pamore u përdorën për të shpalosur projektin e sistemit socialist në Shqipëri (1944-1991). Duke u fokusuar në shembuj të pikturës zyrtare shqiptare gjatë kësaj periudhe, këtu argumentohet se shumë nga ideologjitë bazë të Partisë-Shtet u projektuan pikërisht mbi formën e trupit të njeriut, i cili u trajtua si një diagram i asaj që sistemi socialist kërkonte nga njerëzit dhe shpresonte nga vetja, përfshirë këtu qëndrimin mbi kolektivin, individin dhe veprimin.

Downloads

Download data is not yet available.

Referencat

Douglas, Mary. 1970. Natural Symbols: Explorations in Cosmology. London: The Cresset Press.
Elsie, Robert. 2001. The Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. Hurst & Co Ltc.
Foucault, Michael. 1973. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. New York: Vintage.
Foucault, Michael. 1975. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. New York: Vintage.
Foucault, Michael. 1979. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage.
Foucault, Michael. 1980. The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction. New York: Vintage.
Groys, Boris. 2008. Art Power. Cambridge: MIT Press.
Hoxha, Enver. 1974. Mbi literaturën dhe artin. Tiranë: 8 Nëntori.
Kalo, Sofia. 2015. Change of Sight, Sites of Creativity: The Visual Arts in Postsocialist Albania. Tezë doktorature: University of Massachusetts Amherst.
Linke, Uli. 2006. “Contact zones: Rethinking the sensual life of the state”.
Anthropological Theory: 206-224.
Mata, Satka Fjoralba. 2011. “Albanian alternative artists vs. official art under communism”. History of Communism in Europe Vol 2. Avatars of Intellectuals under Communism: 73-94.
Pa autor. 1979. Artet figurative shqiptare: Piktura. Tiranë: 8 Nëntori.
Scheper-Hughes, Nancy dhe Lock, Margaret M. 1987. “The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology”. Medical Anthropology Quarterly. 1(1):6-41.
Shilling, Chris. 2003. The Body and Social Theory. London, New Delhi: SAGE Publications.
Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. “Can the Subaltern Speak?” Në Marxism and the Interpretation of Culture, përgatitur nga Cary Nelson dhe Lawrence Grossberg. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Velo, Maks. 1996. Jeta ime në figura. Tiranë: Marin Barleti.
Si të Citoni
Kalo, S. (1). Trupi në pikturën e realizmit socialist: shprehje fantazish, ankthesh, dëshirash. Antropologji, 2(2), 32-52. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/165
Numri i leximeve: 27
Numri i shkarkimeve: 11

Downloads

Download data is not yet available.