Botëkuptimi socialist dhe politika e tij botë-reduktuese

  • Blerina Hankollari IAKSA
Fjalëkyçet: shteti totalitar shqiptar, programatika e Botës së re, botëkuptim socialist, politika botëreduktuese

Abstrakt

Në plan të parë, ky artikull rreket të analizojë mënyrën se si gërmëzohet programatika e Botës së re në ekonominë shtetërore të regjimit diktatorial shqiptar, mbi cilat premisa ideologjike dhe materiale mbështetet dhe formësohet botëkuptimi socialist dhe cilat mekanizma shtetërorë dhe shkencorë përforcojnë konturet e tij. Në një plan të dytë, analizohen aspekte të dijes etnografike dhe folklorike në situatë diktatoriale, që përforcojnë premisat universaliste të botëkuptimit socialist dhe, njëkohësisht, varfërojnë apo reduktojnë konfigurimet kozmologjike plurale në shoqërinë tradicionale shqiptare.

Downloads

Download data is not yet available.

Referencat

Bardhoshi, Nebi. 2015. Antropologji e kanunit. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.
Bardhoshi, Nebi. 2016. “Qumështi dhe gjaku: kompleksi i Sokole-Halilit.”Kultura popullore 1-2: 26-47.
Bardhoshi, Nebi; Lelaj, Olsi. 2018. Etnografia në diktaturë. Dija, shteti dhe holokausti ynë. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
Bourdieu, Pierre. 2015. On the State. Lectures at the Collège de France (1989- 1992). Cambridge: Polity Press.
Buda, Aleks. 1986. “Eposi dhe historia jonë.” Çështje të folklorit 2: 46-55. Descola, Philippe. 2005. Par delà nature et culture. Paris: Éditions Gallimard. Engels, Friedrich. 1973. Dialektika e natyrës. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik.
Gilles Deleuze dhe Félix Guattari. 1972. L’Anti-OEdipe. Paris: Les Éditions de Minuit.
Hankollari, Blerina. 2017. “Shteti antifetar shqiptar dhe etnografia profanizuese: elementi botëformues në etnografinë socialiste shqiptare”. Antropologji 1: 111-39
Haxhihasani, Qemal. 1985. “Figura e shokut Enver Hoxha në këngët e popullit.” Kultura popullore 12: 75-88.
Hoffmann, David L. 2011. Cultivating The Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914-1939. London: Cornell University Press.
Holbraad, Martin dhe Pedersen, Morten Axel. 2017. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Cambridge: Cambridge University Press. Doi: https://doi.org/10.1017/9781316218907.
Hoxha, Enver. 1976. Vepra 22 (tetor-dhjetor 1961). Tiranë: 8 Nëntori.
Hoxha, Enver. 1980. “Përparimi i vendit është i pandarë nga zhvillimi i shkencës dhe i teknikës”. Buletini i shkencave mjekësore 1980: 3-21.
Hoxha, Enver. 1980. Përparimi i vendit është i pandarë nga zhvillimi i shkencës dhe teknikës. Fjala e mbylljes në Plenumin e 8-të të KQ të PPSH më 25.06.1980. Tiranë: 8 Nëntori.
Hoxha, Enver. 1985. Vepra 47 (shtator-dhjetor 1971). Tiranë: 8 Nëntori. Kohn, Eduardo. 2013. How Forests Think. University of California Press. Lacan, Jacques. 1981a. Séminaire III. Paris: Le Seuil.
Lacan, Jacques. 1981b. Seminar XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, përkthyer nga Alan Sheridan. New York: Norton.
Lelaj, Olsi. 2015. Nën shenjën e modernitetit. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
Lelaj, Olsi. 2014. “Shteti, ideologjia dhe qytetaria pedagogjike”. Educatio 4: 57-73.
Mehmeti, Fadil. 1984. “Dukuri etnografike tek emrat vetjakë në Malësinë e Madhe.” Kultura popullore 1: 125-32.
Panajoti dhe Kruta. 1985. “Folklori ynë në epokën e Partisë”. Kultura popullore 1: 89-108.
Çami, Foto, përg. 1983. Materializmi dialektik dhe historik. Vol. II. Tiranë: Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike.
Scott, James C. 1998. Seeing Like A State. London: Yale University Press. Sibertin-Blanc, Guillaume. 2011. «La théorie de l’État de Deleuze et
Guattari: matérialisme historique-machinique et schizoanalyse de la forme-État.» Në Revista de Antropologia Social dos Alunos do PPGAS- UFS Car 3: 32-93.
Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, 1946, konsultuar në 15 qershor 2020, http://shtetiweb.org/2012/08/27/kushtetutat-e-shqiperise/.
Tirta, Mark. 1978. “Kulte të blegtorisë dhe bujqësisë të popullit tonë”.
Etnografia shqiptare IX: 155-209.
Uçi, Alfred. 1986. “Epika heroike dhe roli i saj në folklorin shqiptar”. Çështje të folklorit 2: 5-46.
Uçi, Alfred. 1981. “Mbi personazhet dhe motivet mitologjike në folklor”. Kultura popullore 2: 73-87.
Verdery, Katherine. 1996. What Was Socialism, and What Comes Next? New Jersey: Princeton University Press.
Vernant, Jean-Pierre. 1990. Mythe et religion dans la Grèce ancienne. Paris: Seuil. Viveiros de Castro, Eduardo. 2002. A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2013 [2002]. “The Relative Native.” Përkthyer nga portugalishtja nga Julia Sama dhe Martin Holbraad. HAU: Journal of Ethnographic Theory 3 (3): 473–502.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2013. “The Relative Native.” HAU: Journal of Ethnographic Theory 3 (3): 473-502. Doi: https://doi.org/10.14318/hau3.3.032.
Wagner, Roy. 1981. The Invention of Culture. Chicago and London: University of Chicago Press.
Si të Citoni
Hankollari, B. (1). Botëkuptimi socialist dhe politika e tij botë-reduktuese. Antropologji, 2(2), 117-144. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/169
Numri i leximeve: 14
Numri i shkarkimeve: 3

Downloads

Download data is not yet available.