Trupi në pikturën e realizmit socialist: shprehje fantazish, ankthesh, dëshirash

Autorët

 • Sofia Kalo Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Abstrakti

Kjo ese analizon se si konvencionet e arteve pamore u përdorën për të shpalosur projektin e sistemit socialist në Shqipëri (1944-1991). Duke u fokusuar në shembuj të pikturës zyrtare shqiptare gjatë kësaj periudhe, këtu argumentohet se shumë nga ideologjitë bazë të Partisë-Shtet u projektuan pikërisht mbi formën e trupit të njeriut, i cili u trajtua si një diagram i asaj që sistemi socialist kërkonte nga njerëzit dhe shpresonte nga vetja, përfshirë këtu qëndrimin mbi kolektivin, individin dhe veprimin.

Fjalët kyçe:

piktura, realizmi socialist, trupi, ideologjia, Shqipëria

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

 1. Douglas, Mary. 1970. Natural Symbols: Explorations in Cosmology. London: The Cresset Press.

 2. Elsie, Robert. 2001. The Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. Hurst & Co Ltc.

 3. Foucault, Michael. 1973. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. New York: Vintage.

 4. Foucault, Michael. 1975. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. New York: Vintage.

 5. Foucault, Michael. 1979. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage.

 6. Foucault, Michael. 1980. The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction. New York: Vintage.

 7. Groys, Boris. 2008. Art Power. Cambridge: MIT Press.

 8. Hoxha, Enver. 1974. Mbi literaturën dhe artin. Tiranë: 8 Nëntori.

 9. Kalo, Sofia. 2015. Change of Sight, Sites of Creativity: The Visual Arts in Postsocialist Albania. Tezë doktorature: University of Massachusetts Amherst.

 10. Linke, Uli. 2006. “Contact zones: Rethinking the sensual life of the state”.

 11. Anthropological Theory: 206-224.

 12. Mata, Satka Fjoralba. 2011. “Albanian alternative artists vs. official art under communism”. History of Communism in Europe Vol 2. Avatars of Intellectuals under Communism: 73-94.

 13. Pa autor. 1979. Artet figurative shqiptare: Piktura. Tiranë: 8 Nëntori.

 14. Scheper-Hughes, Nancy dhe Lock, Margaret M. 1987. “The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology”. Medical Anthropology Quarterly. 1(1):6-41.

 15. Shilling, Chris. 2003. The Body and Social Theory. London, New Delhi: SAGE Publications.

 16. Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. “Can the Subaltern Speak?” Në Marxism and the Interpretation of Culture, përgatitur nga Cary Nelson dhe Lawrence Grossberg. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

 17. Velo, Maks. 1996. Jeta ime në figura. Tiranë: Marin Barleti.

Downloads

Botuar

2021-10-12

Si të citoni

Kalo, S. (2021). Trupi në pikturën e realizmit socialist: shprehje fantazish, ankthesh, dëshirash. Antropologji, 2(2), 32–52. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/44