Në rrugët e ndërtimit socialist: institucione dhe institucionalizim

Autorët

  • Mikaela Minga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA)

Abstrakti

Në këtë punim marrim në shqyrtim një periudhë historike të zhvillimeve muzikore në Shqipëri që fillon me mesin e viteve ’40 dhe shkon deri në vitet ’60 të shekullit XX. Fokusi kryesor është procesi i institucionalizimit muzikor në kushtet e diktaturës së proletariatit. Nuk bëhet fjalë thjesht për histori të institucioneve muzikore, por për një proces tërësor e kompleks institucionalizimi. Për ta bërë një gjë të tillë është zgjedhur një metodë kërkimore, e cila shqyrton kujtesën institucionale nëpërmjet të dhënave arkivore si dhe diskursin mbi muzikën; kjo për të ofruar edhe një lloj qasjeje etnomuzikologjike në historinë e muzikës shqiptare.

Fjalët kyçe:

institucionalizim, diskurs mbi muzikën, socializmi shtetëror, moderniteti, historia e muzikës

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Austin, John. L. 2000 [1962]. “Performative Utterances.” Në Perspectives in the philosophy of language: a concise anthology, përgatitur nga Robert Stainton, 239- 252. Peterborough, Ont: Broadview.

Avrazi, Gaqo. 2013. Historiku i ansamblit artistik të UPSH. Tiranë: Qendra Kulturore e Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes.

Bardhoshi, Nebi. 2013. “The Ethnography of law in a dictatorial situation.” Në The Anthropoligical Field on the Margins of Europe, 1945-1991, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann, 175-190. Wien: LIT Verlag

Muzika shqiptare... 61

Mikaela MINGA

Bauman, Zygmunt. 1997. Postmodernity and its discontents. Cambridge: Polity Press Blum, Stephen. 1991. “Prologue: Ethnomusicologists and Modern Music History.” Në Ethnomusicology and Modern Music History, përgatitur nga Stephen Blum, Philip V. Bohlman dhe Daniel M. Neuman, 1 -22. Urbana:

University of Illinois Press.

Buchanan Donna. 1995. “Metaphors of Power, Metaphors of Truth: The politics of music professionalism in Bulgarian Folk Orchestras.” Ethnomusicology, Vol. 39 (3): 381-416

Daija, Tish. 1999. Në skenat e tre kontinenteve: Kujtime. [Tiranë]: Koha

Donahoe, Brian, Joachim Otto Habeck, përg. 2011. Reconstructing the House of

Culture. New York: Berghahn Books

Frolova-Walker, Marina. 1998. “National in Form, Socialist in Content”:

Musical Nation-Building in the Soviet Republics.” Journal of the American

Musicological Society, Vol. 51 (2): 331-371

Grimci, Abdulla. 1999. Muzikanti: Fragmente nga jeta dhe veprimtaria e tij. Tiranë:

“Mësonjëtorja”

Habeck, Joachim Otto. 2011. “Introduction. Cultivation, Collective, and the

Self. Në Reconstructing the house of culture,përgatitur nga Brian Donahoe dhe

Joachim Otto Habeck, 1-28. New York: Berghahn Books

Historia e muzikës shqiptare 1, për Institutin e Lartë të Arteve. 1983. Tiranë: Shtëpia botuese e librit shkollor.

Hysa Kodra, Armanda. 2014. “Between Status Quo and Change. The State of post-communist Albanian Ethnology.” Ethnologia Balkanica 17: 21-44 Hysa, Armanda. 2010. “Ethnography in communist Albania: Nationalist discourse and relations with history.” Historični Seminar 8: 103-125

Hysi, Fatmir. 2008. Dy Kohë dhe Identiteti Evropian i Shqiptarëve. Tiranë: Uegen Jůzl, Miloš. 1996. “Music and the totalitarian regime in Czechoslovakia.”

International Review of the Aesthetics and Sociology of Musi,cVol. 27 (1): 31-51 Kalemi, Spiro dhe Sandër Çefa. 1979. Historia e muzikës shqiptare. Analiza e veprave 1. Tiranë: Shtëpia botuese e librit shkollor.

Kalemi, Spiro Ll. 2006. Prenkë Jakova. Lezhë: Enti botues “Gjergj Fishta” Kalemi, Spiro Ll. 2010. Gjysëm shekulli muzikë. Lezhë: Enti botues “Gjergj Fishta”

Kalemi, Spiro Ll. 2012. Muzika në faqet e shtypit. 1970-1990. Lezhë: Enti botues “Gjergj Fishta”

Këlliçi, Zamir. 2007. Ansambël gjysmëshekullor. Tiranë: Globus R

Lazri, Gjovalin. 2009. Liceu artistik "J. Misja" në Vitet 1946-1991. Tiranë: Flesh Lelaj, Olsi. 2015. Nën shenjën e modernitetit. Tiranë: Pika pa sipërfaqe

Manuel, Peter. 1988. Popular musics of the Non-Western World. An introductory survey. New York: Oxford University Press

Manuel, Peter. 1990. “Music and Ideology in Contemporary Cuba.” International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 3 (3), The sociology of culture: 297-313.

Mato, Jakup. 2004. Rrjedhave të artit paraprofesionit – Shoqëritë artistike të periudhës së pavarësisë. Tiranë: Akademia e Shkencave.

Minga, Mikaela. 2017. “Praktika shumëzërëshe në Shqipëri dhe itineraret e një aseti kulturor.” Shêjzat 3-4 (Korrik-Dhjetor): 5-17.

Rice, Timothy. 1994. May It Fill Your Soul; Experiencing Bulgarian Music. Chicago: The University of Chicago Press

Shuteriqi, Dhimitër. 1957. “Mbi zhvillimin e letërsisë e të arteve dhe detyrat për të ardhmen. Raport i komitetit Drejtonjës Provizor të Lidhjes së

Shkrimtarëve dhe Artistëve.” Nëndori (Numër i posaçëm): 10-32. Shuteriqi, Dhimitër. 1966. “Për një hov të ri në letërsinë dhe artet tona të

realizmit socialist.” Nëndori 1: 11 – 39

Shuteriqi, Zana. 2000. “Muzika shqiptare përpara dhe pas Luftës II Botërore.” Studime për artin 6: 5-19

Shuteriqi, Zana. 2002. Shkolla muzikore shqiptare në 40 vjet. Tiranë: Shtypshkronja Mali Pleshti

Slobin, Mark. 1996. “Introduction.” Në Retuning Culture: Musical Changes in Central and Eastern Europe përgatitur nga Mark Slobin, 1-13. Durham and London: Duke University Press

Tochka, Nicholas. 2016. Audible State. Socialist politics and popular music in Albania. New York: Oxford University Press

Trako, Kostandin. 1957. “Mbi propagandimin e muzikës së kompozitorëve shqiptar.” Nëndori (Numër i posaçëm): 124-127.

Vlashi, Gjergj. 2008. “Estrada”. Në Fjalor enciklopedik shqiptar përgatitur nga Emil Lafe, Vol. 1, A-Gj, 617-618. Tiranë: Akademia e Shkencave.

Muzika shqiptare... 63

Downloads

Botuar

2023-05-12

Si të citoni

Minga, M. (2023). Në rrugët e ndërtimit socialist: institucione dhe institucionalizim. Antropologji, 1(1), 40–63. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/721