Turizmi I errët: piramida si atraksion turistik

Autorët

  • Ermela Broci

Abstrakti

Ky punim synon të ofrojë një vështrim të përgjithshëm në fushën e “turizmit të errët” si një lloj turizmi me interes të veçantë. Punimi është i organizuar në dy pjesë, ku në pjesën e parë do bëhet një rishikim i literaturës së lidhur me turizmin e errët si dhe karakteristikat kryesore të këtij turizmi, duke paraqitur tipologjinë e destinacioneve të errëta, sipas Stone-t, duke u përqendruar në pyetjet: Çfarë quajmë turizëm të errët? Cilat janë destinacionet kryesore që bëjnë pjesë në këtë turizëm? A mund ta konsiderojmë atë pjesë të trashëgimisë kulturore? Në pjesën e dytë, duke u bazuar në tipologjitë e vendeve të errëta dhe në grupet kryesore që krijojnë hapësirën e këtyre vendeve, do të fokusohemi në rastin e muzeut “Enver Hoxha”, i njohur ndryshe si Piramida, për të parë nëse ajo mund të konsiderohet atraksion i të ashtuquajturit turizëm i errët. Në këtë pjesë janë analizuar disa intervista për të kuptuar më mirë informacionin që kanë turistët për këtë lloj turizmi si dhe arsyet se pse turistët i vizitojnë këto vende.

Fjalët kyçe:

komunizmi, trashëgimia, turizmi i errët, turistët, Piramida Abstract

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Adhami, Stilian. 2001. Muzeologjia shqiptare. Tiranë: Gervis

Ashworth, Gregory dhe Rudi Hartmann. 2005. “Introduction: Managing Atrocity for Tourism”. Në Horror and Human Tragedy Revisited. The Management of Sites of Atrocities for Tourism, përgatitur nga Gregory Ashworth dhe Rudi Hartmann, 11-14. New York: Cognizant Communication Cooperation

Ashworth, Gregory dheJohn Tunbridge. 2000. The Tourist-historic City: Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City. Oxford: Pergamon.

Foley, Malcolm dhe Lennon John. 1996. “JFK and dark tourism: A fascination with assassination” International Journal of Heritage Studies, 2 (4), 198-211.

Graham, Brian, Ashworth, Gregory. dhe John Tunbridge. 2000. A geography of heritage: Power, Culture and Economy. London: Arnold

Klosi, Ardian dhe Artan Lame, përg. 2011. Piramida e Tiranës: e hijshme, e braktisur, e rrezikuar, Tiranë: Dudaj

Lennon, John dhe Malcolm Foley. 1996. “JKF and dark tourism: a fascination with assassination”. International Journal of Heritage Studies, 2: 198-211

Lennon, John dhe Malcolm Foley. 2000. Dark tourism: the attraction of death and disaster. Cengage Learning EMEA

Lennon, John dhe Malcolm Foley. 2002. Dark tourism: the attraction of death and disaster. London, England: Continuum

Light, Duncan. 2000. “An unwanted past: contemporary tourism and the heritage of communism in Romania”. International Journal of Heritage Studies, vol 6 (2): 145-160

Light, Duncan. 2000. “Gazing on communism: heritage tourism and post- communist identities in Germany, Hungary and Romania” Tourism Geographies 2: 157-176

MacCannell, Dean. 1999. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Berkeley: University of California Press.

Macdonald, Sharon. 2006. “Undesirable Heritage: Fascist Material Culture and Historical Consciousness in Nuremberg”. International Journal of Heritage Studies, 12(1): 9-28

Macdonald, Sharon. 2009. Difficult heritage: negotiating the nazi past in Nuremberg and Beyond. New York: Routledge.

Schouten, Frans. 2005. “The process of authenticating souvenirs” Në Cultural Torism in a changing world: Politics, Participation and (re)presentation, përgatitur nga Melanie K. Smith dhe Mike Robinson, 191-202. Clevedon: Channel View Publications.

Seaton, A.V. 1999. “War and thanatourism: Waterloo 1815 -1914”. Annals of Tourism Research, 26 (1): 130-158.

Stone Philip. R. 2005. “Consuming dark tourism: a call for research.” Review of Tourism Research, Vol. 3 (5): 109-117.

Stone Philip. R. 2005. “Dark Tourism-an old concept in a new world”. Tourism, The Tourism Society, Quarter IV (25): 20.

Stone Philip. R. 2011. “Dark tourism: towards a new post-disciplinary research agenda,” Int. J. Tourism Anthropology, Vol. 1, (3/4): 318-332.

Stone, Philip dhe Richard Sharpley. 2008. “Consuming Dark Tourism: a Thanatological Perspective”. Annals of Tourism Research, 35(2): 574–595.

Stone, Philip. R. 2006. “A dark tourism spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions.” Tourism: An Interdisciplinary International Journal, 54 (2): 145–160.

Sharpley, Richard dhe Philip. R Stone. 2009. “(Re)presenting the macabre: interpretation, kitschification and authenticity.” Në The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism, përgatitur nga Richard Sharpley dhe Philip R.Stone,109-128. Bristol: Channel View Publications.

Sharpley, Richard. 2005. “Travels to the Edge of Darkness: Towards a Typology of Dark Tourism.” Në Taking Tourism to the Limits: Issues, Concepts and Managerial Perspectives, përgatitur nga Chris Ryan, Stephen Page dhe Michelle Aicken, 217- 228. Oxford: Elsevier.

Verdery, Katherine. 1999. The Political Lives of Dead Bodies:Reburial and Postsocialist Change. New York: Columbia University Press.

Walter, Tony. 2009. “Dark tourism: mediating between the dead and the living”. Në The Darker Side of Travel – The Theory and Practice of Dark Tourism, përgatitur nga Richard Sharpley dhe Philip Stone, 39-55. Bristol: Channel View Publications.

Downloads

Botuar

2023-05-12

Si të citoni

Broci, E. (2023). Turizmi I errët: piramida si atraksion turistik. Antropologji, 1(1), 139–164. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/725