Trajektore të skajimit të romëve gjatë periudhës së qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit Nazi-Fashist

Autorët

  • Ervin Kaçiu

Abstrakti

Në këtë artikull diskutohet mbi pozitën sociale të romëve brenda dy regjimeve të modernitetit shqiptar, qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit nazi-fashist. Mbështetur në dokumente arkivore dhe në qëmtimin e teksteve të etnografëve, udhëtarëve e historianëve vendas e të huaj, në këtë artikull diskutohet mbi politikat e zbatuara kundrejt romëve nga regjimet e ndryshme ideologjike që gjallojnë në këtë periudhë të modernitetit shqiptar, të cilat pikëtakohen në kushtin e modernizimit të kësaj pakice, ashtu si edhe
të gjithë shoqërisë. Politikat shtetërore të këtyre regjimeve megjithëse dallojnë në qasje dhe mekanizmat e përdorur në zbatimin e tyre në praktikë, rezultati që prodhojnë në finalitet është përjashtimi sistematik i romëve.

Fjalët kyçe:

Përjashtimi, skajimi, moderniteti, modernizimi

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-16

Si të citoni

Kaçiu, E. (2023). Trajektore të skajimit të romëve gjatë periudhës së qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit Nazi-Fashist. Antropologji, 5(1), 6–27. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/758