(1)
Sela, J. Rites De Passage Në Një Shqyrtim Analitik. Antro 2023, 5, 52-75.