[1]
C. Morgan, “Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e Mesme në imagjinatën sociolinguistike”, Antro, vol. 5, no. 1, pp. 28–51, May 2023.