Menaxhimi i programeve për ruajtjen e historisë dhe vlerësimi i lëndës arkivore

Autorët

  • Msc. Kosovar Alija Universitetin i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti Filozofik

Abstrakti

Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre të ruajtjes, bartësit e ruajtjes së trashëgimisë historike kanë futur terma të ndryshme për veprim të njëjtë siç janë: ruajtje (preservation), restaurim(restauration), rikonstruktim (reconstruction) dhe rehabilitim për të cilat ka konfuzion dhe dallime lidhur me kuptueshmërinë e tyre dhe duhet të përpiqemi të arrijmë një terminologji sa më të kuptueshme dhe universale.

Fjalët kyçe:

Arkiva

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Ibrahim Gashi, Historia politike, Prishtinë 2005, fq. 102.

Po aty, fq. 103-104.

www.mkrs-ks.org/.../Trashegimi_Kulturore

Jusuf Osmani, Arkivistika, Prishtinë 2005,fq. 30.

www.mkrs-ks.org/.../Trashegimi_Kulturore

http://chwb.org/kosovo/

Ibrahim Gashi, Historia-Veprim i përmendur, Prishtinë 2005, fq. 111-112.

http://chwb.org/kosovo/

Jusuf Osmani, Arkivistika, Prishtinë 2005, fq. 49-50.

Ligji për arkivat Nr.04/L-088, “neni 14- detyrat dhe përgjegjësit e fondkrijuesit”.

Downloads

Botuar

2022-01-17

Si të citoni

Alija, K. . (2022). Menaxhimi i programeve për ruajtjen e historisë dhe vlerësimi i lëndës arkivore. Arkivat Shqiptare, 53(1-2), 198–204. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/263