Ruajtja dhe evidentimi i dokumenteve si hapa të nevojshëm në funksion të shërbimit dhe përmbushjes së detyrave ligjore të arkivave

Autorët

  • MA Shqipe Bekteshi Muçolli Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

Abstrakti

Rëndësia e dokumenteve, gjithnjë e më tepër rrit interesimin e shfrytëzimit të saj nga hulumtues dhe studiues për nevoja të ndryshme, qofshin ato shkencore apo shoqërore. Andaj, menaxhimi i dokumenteve ngritë nevojën për arkivimin e tyre në gjirin e çdo institucioni apo ndërmarrjeje publike - private. Ruajtja i referohet një sërë aktivitetesh që synon jetëgjatësinë e dokumentit dhe rritjen e vlerës së tij, ndërsa evidentimi i tyre bëhet për të përmirësuar qasjen. Me paraqitjen e arkivave, përgjegjësia për ruajtjen dhe evidentimin e dokumenteve ka kaluar në ato institucione, me ç ‘rast është bërë edhe obligim i përhershëm Ligjor. Sot, asnjë organizatë, qofshin ato publike apo private, nuk mund të funksionojnë pa arkivat e tyre. Në të vërtetë, këto janë frytet e funksionimit
të institucioneve dhe ndërmarrjeve që mundësojnë për t’i ruajtur gjurmët e aktiviteteve të veta.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/agency-recordkeeping-requirements.html Agency Recordkeeping Requirements: a Management Guide National Archives and Records Administration Management Guide Series 199.

UNESCO, The Conservation of Cultural Property with Special Reference to Tropical Conditions, Paris, 1968, fq. 120-135.

Jusuf Osmani, Arkivistika, Prishtinë 2015, fq. 111-114.

M. James, B. Rhoads, “Records Management and the Archivist”, XIII, No. 1, New York, 1975, fq.125 – 135.

W. Kaye Lambo, The changing role of the archivist, Canada 1969, fq. 9 – 12.

Kuvendi i Republikës së Kosovës: Ligji nr. 04/l-184 për Administrimin e Punës në Zyrë, Gazeta Zyrtare e

Republikës së Kosovës / nr. 18 / 28 maj 2013, Prishtinë.

Kuvendi i Republikës së Kosovës: Ligji nr. 04/l-088 për Arkivat Shtetërore, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 04 / 19 mars 2012, Prishtinë.

Ministria e Administratës Publike në Republikën e Kosovës: Rregullore Nr. 01/2015 për Shenjat Unike të Klasifikimit të Dokumenteve dhe Afatet e Ruajtjes, datë 14.09.2015, Prishtinë:

http://www.irmt.org/documents/educ_training/public_sector_rec/IRMT_preserve_recs.pdf (konsultuar më 10.02.2017).

Jusuf Osmani, Arkivistika teoria dhe praktika, Prishtinë 2005, fq. 276.

Po aty.

http://www.irmt.org/documents/educ_training/public_sector_rec/IRMT_preserve_recs.pdf (konsultuar më 10.02.2017).

https://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/principles-of-arrangement.html (konsultuar më 22.12.2016).

Downloads

Botuar

2022-01-18

Si të citoni

Muçolli, S. . (2022). Ruajtja dhe evidentimi i dokumenteve si hapa të nevojshëm në funksion të shërbimit dhe përmbushjes së detyrave ligjore të arkivave. Arkivat Shqiptare, 53(1-2), 153–157. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/276