Roli, detyrat e sekretarisë dhe arkivit në institucionet e administatës shtetërore

Autorët

  • MA Leonard Durmishi

Abstrakti

Ky punim ka për qëllim të trajtojë rolin, detyrat si dhe rëndësinë e sekretarisë dhe arkivit të institucioneve të administratës shtetërore. Gjithashtu trajtohet puna që duhet të kryejë sekretaria dhe arkivi i insitucioneve për hartimin e shkresave zyrtare, evidentimin, hartimin e pasqyrës emërtuese të çeljes së dosjeve, përpunimin tekniko-shkencor të tyre si dhe punën që duhet të bëjnë institucionet për ekspertizën e vlerës së ruajtjes së dokumenteve.

Fjalët kyçe:

sekretari-arkiv, dokumente, përpunimi tekniko-shkencor

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-18

Si të citoni

Durmishi, L. (2023). Roli, detyrat e sekretarisë dhe arkivit në institucionet e administatës shtetërore. Arkivat Shqiptare, 57(1-2), 199–210. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/815