Ndryshimi dhe zgjidhja e drejtë e kërkesave e të ankesave të qytetarëve përpara viteve 1990 dhe në ditët e sotme në arkivat e Shqipërisë

Autorët

  • Msc. Ergyseda Shpataraku
  • Estela Mema

Abstrakti

Ky studim synon të paraqesë një pasqyrë të aspektit të zhvillimit dhe krahasimit të shërbimit dhe zgjidhjes së kërkesave social-juridike në dy periudha dhe institucione të ndryshme. Referuar Ligjit nr. 6853, datë 27.12.1983 mbi Administrimin e Kërke-save, ish-Këshilli Popullor drejtonte në njësitë e veta administrative gjithë jetën politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore, duke u udhëhequr nga interesat e përgjithshme dhe duke u pajtuar me interesa lokale. Në mbështetje dhe zbatim të nenit 11/b, Ligji 9154, datë 06.11.2003 për Arkivat, si dhe urdhrit nr. 273, datë 09.05.2019 për “Ndryshimin e rregu-llores për plotësimin e kërkesave social-juridike të qytetarëve”. Zbatimi i ligjit konsiston në një shërbim më të mirë dhe sa më pro-fesional dhe pakësimin e ankesave duke e vlerësuar qytetari shërbimin e dhënë nga punonjësit e institucionit. Gjithashtu, përcaktimi i procedurave që duhet të zbatojë çdo punonjës për plotësimin e kërkesave brenda afateve kohore.

Fjalët kyçe:

Kërkesa, ankesa, qytetarë, rregullore, arkiva

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-19

Si të citoni

Shpataraku, E., & Mema, E. (2023). Ndryshimi dhe zgjidhja e drejtë e kërkesave e të ankesave të qytetarëve përpara viteve 1990 dhe në ditët e sotme në arkivat e Shqipërisë. Arkivat Shqiptare, 58(1-2), 197–204. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/838

Artikujt më të lexuar nga i njëjti autor