Vëll. 55 No. 1-2 (2019): Albanian Archives

Albanian Archives
ISSN: 2523-6636
Vëll. 55 No. 1-2 (2019)
Botuar: 2023-05-17

Editorial

Dr. Skënder Asani
7-8

Fjalë përshëndetëse

MA Ramë Manaj
9-12

Skedimi elektronik në Arkivin Qendror Shtetëror

Dr. Ardit Bido
13-18

Arkivat elektronike – arkiva të kohës moderne

MA Pranvera Gashi
19-32

Arkivistika dhe sfidat teknologjike informatizimi i arkivave

Elsa Saka
33-40

Figura e Ismail Qemalit në fondin 20 të AQSH

PhDc. Gea Sulo
41-48

Riti i humbur i llazoreve i “gjallë” ndër arkivat e numerizuara

PhDc. Jonida Sela
49-56

Shkelja e të drejtave të njeriut në Kosovë 1990-1997, sipas materialeve të Arkivit të Kosovës

Adem Ademi
57-72

Historiku i zhvillimit të arkivave në Kosovë nën regjimet represive

MA Hysen Azemi
73-82

Gjetja, komunikimi dhe ruajtja e informatave në institucionet arkivore

Prof. Dr. Jusuf Osmani
83-92

Administrimi dhe ruajtja e informacionit të klasifikuar

MA Sami Sallahu
93-11

Shërbimi dhe përgjegjësitë institucionale ndaj dokumenteve

Mr. Zelije Shala
101-104

Shfrytëzimi i lëndës arkivore

MA Demokrat Vataj
105-116

Mendimi arkivor shqiptar. Probleme dhe zgjidhje teorike – praktike

Msc. Enkelejda Sejdini (Balla)
117-126

Terminologjia arkivore në dokumentim: rasti i Arkivave Shqiptare

Dr. Erena Haska
127-138

An archival research report on the activity of the italian archaeological mission in albania (1924-1943)

Lida Miraj
139-158

Pasurimi i arkivave shtetërore vendore me dokumente nga institucionet shtetërore fondkrijuese

Fjoralba Vukatana
159-164

Dokumentacioni arbëresh në arkivin historik të Ministrisë së Punëve të Jashtme në vitet 1951 – 1986

Alketa Luari
165-174

Arkivi Shqiptar nga Suedia

Hysen Ibrahimi
175-186

Bashkëpunimi i agjencisë shtetërore të arkivave të Kosovës me arkivat në rajon pas vitit 1999

MA Shpresa Mekaj
187-194

Përqasje historike e zhvillimit arkivor në Kosovë

MA Fikrije Berisha
195-204

Burime arkivore për themelimin dhe rolin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, 1878-1881

MA Ruzhdi Panxha
205-214

Arkivat mjedisi natyror dhe katastrofat mjedisore

MA Hamit Shala
215-228

Koleksionet latine në bibliotekën kombëtare të Kosovës

MA Izet Abdyli
229-240

Dukja estetike e një dokumenti të vjetër osman me vështrim të veçantë një berati të vitit 1315/1898 që ruhet në Arkivin e Kosovës

Dr. Hatixhe Ahmedi
241-254

Përballja e dy gjeneralëve: Pirro Mani – Serafin Fanko

Driada Dervishi
255-282