Vëll. 54 No. 1-2 (2018): Arkivat Shqiptare

Arkivat Shqiptare
ISSN: 2523-6636
Vëll. 54 No. 1-2 (2018)
Botuar: 2018-06-01

Dixhitalizimi sipas kërkesës: rasti i AQSH të RSH

Dr. Ardit Bido
13-17

Metodologjia e përshkrimit të lëndës arkivore sipas standardit të përgjithshëm ndërkombëtar për përshkrimin e lëndës ISAD(G)

Prof. Dr. Jusuf Osmani
19-35

Fondi “Gjyqi i Qarkut në Prizren”, digjitalizim apo restaurim

MA Bekim Aliu
37-45

Pajimet e mjeshtërisë së arkivistit në strofullën e alkimistit digjital

Prof. Dr. Nevila NIKA, Dr. Ardiana TOPI
47-54

Arkivi shkencor i Institutit albanologjik në Prishtinë historia, fondet dhe aktivitetet

Dr. Nuridin Ahmeti
55-63

Periodizimi i fondeve dhe koleksioneve personale në arkivat e Kosovës

MA Fikrie Berisha
65-73

Dorëshkrimet orientale të iluminuara në Arkivin e Kosovës dhe ruajtja e tyre

Dr. Sadik Mehmeti
75-85

Mbrojtja e lëndës arkivore në depot e Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë

Vullnet Iseini
87-97

Sfidat aktuale për zhvillimin e veprimtarisë arkivore në Kosovë

Ramë Manaj
99-105

Qasja në dokumente arkivore të ruajtura në arkivin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

Bianka Hada, Irma Bataj
106-114

Dokumente për vakëfet/vakëfnametë në arkivin e Kosovës

Dr. Hatixhe Ahmedi
115-127

Impakti i përcjellë tek administrata shtetërore pas implementimit të rregullores për njësimin e punës me dokumentat

Dr. Shpresa Dorda
128-135

Marrëdhëniet arkivore me Turqinë dhe Kosovën pas viteve 2000

Phd.C. Gea Sulo
136-142

Veprimtaria arkivore në Prefekturën e Elbasanit 1912 - 2017. Sfida dhe arritje

MA Enkelejda Sejdini (Balla)
143-159

Roli i arkivit në mbrojtjen e lëndës arkivore

MA Sami Sallahu
160-171

Lidhjet midis arkivave dhe bibliotekave

MA Eva Berberi, MA Elsa Saka
172-182

Kushtet e ruajtjes në Depon e ASHAK

MA Zelije SHALA
183-191

Mbrojtja e dokumenteve dixhitale

MA Kujtim Dili
192-202