Vëll. 53 No. 1-2 (2017): Arkivat Shqiptare

Arkivat Shqiptare
ISSN: 2523-6636
Vëll. 53 No. 1-2 (2017)
Botuar: 2022-01-17

Sfidat e përpunimit të dokumentacionit në rrjetin arkivor kombëtar

Ardit Bido
9-13

Arkivat dhe puna arkivore në Kosovë

MA Ramë Manaj
14-17

Gjendja e arkivave dhe puna arkivore në Shqipëri nga fillimi i shek. XX deri në përfundim të luftës II botërore

Dr. Ivan Loli
18-27

Rëndësia e arkivave dhe dokumenteve kishtare në Kosovë nga fillimi I shek. XX deri në luftën e dytë botërore

MA Luigj Nrejaj
28-34

Arkivi audio-vizual i Institutit të Antropologjisë: përqasje studimi

Dr. Mikaela Minga
35-41

Arkivi shkencor i Institutit të Arkeologjisë Tiranë, historiku dhe veprimtaria

MA Paulin Pushimaj
42-48

Koleksionet muzeore në muzeun historik kombëtar dhe roli i tyre në rrëfimin e historisë

Dr. Dorian Koçi
49-55

Lef Nosi si mbledhës i folklorit në arkivin e iaksa-ës

Dr. Rovena Vata
56-62

Fondi arkivor në fushën e mbrojtjes - trashëgimi kombëtare e vyer për mendimin politiko-ushtarak Shqiptar.

MA Kadri Dauti
63-68

Menaxhimi i dokumenteve dhe arkivat në policinë e Kosovës

MA Sami Sallahu
69-77

Tradita muzeale-arkivore në Shqipëri, ruajtja dhe evidentimi i saj: modeli i arkivit të kulturës materiale në institutin e antropologjisë kulturore

MA Vilma Nallbani
78-83

Klasifikimi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, rregullimi dhe dhe përshkrimi i lëndës arkivore në arkivat e rajonit dhe në Kosovë

Prof. Dr. Jusuf Osmani
84-99

Nga vendruajtja në duart e studiuesit: përpunimi tekniko-shkencor i dokumenteve në AQSH, arritje, dështime e sfida për të ardhmen. Roli dhe përgje-gjësitë e arkivistit në evidentimin e lëndës arkivore.

Prof. Dr. Nevila Nika
100-119

Lënda arkivore përmes mjeteve të kërkimit: përgatitja e instrumenta studiorum si formë evidentimi, shërbimi dhe përmbushjeje e detyrimeve ligjore të arkivave. Rasti i Arkivit Qendror Shtetëror.

MA Sokol Çunga
120-125

Exploring archives between albania and france: how research uses archival work?

Luc Brogly, Didier Lafleur
126-128

Digjitalizimi i dokumenteve arkivore në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës

MA Bekim ALIU
129-132

Arkivat gojore, mbledhja, roli dhe aplikimi I tyre

Dr. Lorenc Agalliu
133-144

Transferimi në ASHV Durrës i dokumenteve të njësive të qeverisjes vendore të shkrira për shkak të reformës administrativo-territoriale

MA Leonard Durmishi
145-152

Ruajtja dhe evidentimi i dokumenteve si hapa të nevojshëm në funksion të shërbimit dhe përmbushjes së detyrave ligjore të arkivave

MA Shqipe Bekteshi Muçolli
153-157

Arkivat dhe të drejtat e njeriut: nga instrumentum regni në mjet “pajtimi social”. Funksioni aktiv i arkivistëve në transmetimin e kujtesës.

Phd. Rovena Sakja Godo
158-166

Parimet dhe përgjegjësitë e arkivistit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut (sipas rekomandimeve të ICA-së)

MA Shpresa Mekaj
167-174

E drejta e qasjes në dokumentet arkivore kusht për realizimin e të drejtave të njeriut

MA Fikrie Berisha
175-182

E drejta e informimit si një e drejtë themelore e njeriut

Msc. Brunilda Çoti
183-189

Zbatimi dhe realizimi i drejtës së informimit dhe shërbimit arkivor, në Bashkinë e Shkodrës, në kuadër të respektimit të të drejtave të njeriut

Msc. Romina Kali
190-197

Menaxhimi i programeve për ruajtjen e historisë dhe vlerësimi i lëndës arkivore

Msc. Kosovar Alija
198-204

Biblioteka popullore dhe universitare e Kosovës nën administrimin Serb 1990-1999 dhe dëmtimi i koleksioneve bibliotekare

MA Izet Abdyli
205-209