Some centres of medieval period in Fushë-Kosova ( Kosovë)

Authors

 • Luan Përzhita

Abstract

The interest of archaeological centres of Fushe Kosova has started at the second half of 20th century. According to historical sources, the population of this area were called Dardans. This can be seen most clearly at the writings of Plinnius, who was a historian of the first century A.D. He states the following: “The Skard Mountain (today’s Sharri, our remark), the highest mountain of this area borders with Dardaniaon the East, with the Macedonia on the south and with Iliria on the West”. Such a statement
clarifies the south-western border of the dardans, which went on the south side of Sharri Mountain and the Korabi Mountain, before the Roman invasion. According to the ethno-cultural links, found in, the Dardan tribes borders stretched all the way
to the North of Novi Pazar, Nish, all of Kosova, North Macedonia, Kukës, Tropojë and Diber, in the North-Eastern side of Albania. Material, found in the area, shows the way of formation of Illyrian ethnos in this areas, not much different from other
parts of Illyricum. The territory made its links the West and the West, from the Adriatic Sea to the Central Illyrian Penninsula, using the deep rover valleys. Miller, in his “Tabulla Peutingeriana” mentions the following road stations on the Lissus - Naissus road:
Lissus (Alesio) XXX- Ad Picaria (Puka) XXX- Creveni (Spas-Drin) XVII-Gabuleo XXX- Theranda (Dulje-Prizren) XXV-Viciano (Ulpiana) XII- Veclanum (Prishtina) XIX Vindenis (Podujeva) XX-Ad fines (Kushumli) XX- Hammeo (Prokuplje) VI-Ad Herkulem - Naisso (Nish).
The development of urban life on this area during the Roman occupation dependend mostly on the geo-stratigic position that this area had on this territory.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. T. Miller, Tabula Peuntingeriana, IR, 1916, col. 555-558.

 2. E. Čerškov, Rimljani na Kosovu i Metohiji, Beograd, 1969, f. 45.

 3. P. Cesarese, De Aedificis, IV,4, “ Ilirët dhe Iliria tek autorët antikë”, Tiranë 1965, f. 441;

 4. Falenderojmë komunën e Fushë Kosovës për mbështetjen e dhënë në gjurmimin dhe studimin e qendrave arkeologjike të këtij rajoni.

 5. L. Përzhita, Të dhëna të reja për vendbanime mesjetare në liqenin e dikurshëm të Maliqit, Candavia 4, 2014, f. 157; A. Hoti, Some features of the Early Medieval pottery in Albania, 7-11 centuries, VII Congrés International sur la Céramique Médiéval en Méditerranée, Thessaliniki, 11-16 Octobre 1999. Actes

 6. Athénes, f. 237-240.

 7. A. Hoti, Some features of the Early Medieval pottery in Albania, 7-11 centuries, VII Congrés.. f. 237-240.

 8. J. Drançolli, F. Peja, Gërmime arkeologjike në Graboc të Ulët, Kosova Arkeologjike 1, Prishtinë 2006, f. 175-186.

 9. L. Përzhita, H. Mehmeti, Të dhëna arkeologjike nga Graboci i Poshtëm (Fushë-Kosovë),Edit., M. Korkuti, L. Përzhita, K. Luci, Dardania- Kërkime dhe studime arkeologjike, Tiranë, 2015, f. 292-299.

 10. V. Jovanović et Lj. Vuksanović, Matičane, nécropole sud-slave de X et XI siècle, Inventaria

 11. Archaeologica, Priština 1981, f. 239-248.

 12. L. Përzhita, Novelles donnés sur l’ occupation du haut Moyen Âge en Dardanie, Mélanges de l’

 13. École francaise de Rome, Moyen Âge 120/2 (2008), Rome, f. 385 - 392.

 14. Od arheoloskoto bogatsva na Makedonia, Shkup 1982, f. 116, fig. 683

 15. L Përzhita, Gjetje nga varreza mesjetare e Bicajve ( Kukës), Iliria 1996 1-2, p. 165-171.

 16. L. Përzhita, A. Bunguri, K. Luci, L. Koçbashlliu, Gjetje të heshme mesjetare në Banjë Malishevë,

 17. Candavia 3, 2011, f. 363 – 371; V. Jovanović et Lj. Vuksanović, Matičane, nécropole sud-slave de X et

 18. XI siècle, ... f. 239-248.

 19. Gjatë kërkimeve sipërfaqësore në këtë fshat u zbuluan fragmente tullash dhe tjegullash të

 20. periudhës antike të vonë si dhe një fragment kolone parapeti i ikonostasit. Gjetjet e mësipërme

 21. tregojnë se rrezë qytezes së Harilaçit gjatë periudhës paleobizantine ishte ndërtuar këtu një objekt

 22. kulti.

Downloads

Published

2023-08-05

How to Cite

Përzhita , L. (2023). Some centres of medieval period in Fushë-Kosova ( Kosovë). Iliria, 41(41), 417–439. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2647

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)