Prerjet monetare të Skodrës, Lisit dhe Gentit

Përpjekje për një rishqyrtim të problemit

Authors

 • Selim Islami

Abstract

Njoftimet e para né literaturën speciale per monedhat e Skodrës dhe té Gentit i kemiqé ngafundi i shek. XV1I1 tek Ekel, i cili në veprat e tij jep një monedhë té Gentit dhe dy të Skodrës. Botimet e tjera, që dalin gjatë gjysmës sé paré té shek. XIX, përshkruajnë disa ekzemplaré té rinj, por njohuritë e specialistêve né këtë fushë m beten gjithmonë shumë të kufizuara. Gjendja ndryshon vetëm në vitin 1880, kur arkeologu i njohur anglez Arthur Evans, shtie në dore thesarin e zbuluar në fshatin Selce té rrethit té Shkodrës dhe, duke u mbështetur mbi té e mbi monedhat e njohura nga botimet e mëparëshme, béri përpjekjen e paré për klasifikimin dhe datimin e ketyre monedhave2. Jo shumë kohë pas tij, J. Brunshmid, i përmblodhi dhe i sistemoi, në mënyrë më të piote, të gjitha monedhat e Skodrës dhe të Gentit, të njohura deri atëhere në literaturën speciale si dhe ato të pabotuara, që ruheshin në koleksionin e muzeut të Vjenës ose né koleksionet e tjera të Evropës3. Të dy këta autore i njohin Skodrës, si monedhë më të hershme, një tip maqedon që mbante në faqe një mburojë dhe në shpinë një përkrenare me legjendën e qytetit. Prerjen e kësaj monedhe dhe, në përgjithësi, fillimin e prerjes monetare
të Skodrës, ata e lidhin me pushtimin e Lisit nga Filipi V i Maqedonisë (211--197). Si të një serie të dytë ata konsiderojnë monedhat e mbretit Gent (197-168). JLëtij mbreti ata i njohin dy prerje: njera që trashëgon simbolet e monedhëssé tipit maqedon, por që këtë radhë mban në sTipinë emrin dhe titullin e mbretit dhe tjetra me bustin e mbretit në faqe - anije me emerin dhe titullin e mbretit në shpinë. Skodrës ata i njohin, më në fund, edhe një seri të tretë me fytyrën e Zeusit në faqe dhe në shpinë legjendën e qytetit, një ajpôje> ilire dhe një emër nepunësi, prerjen e se cilës e vendosin pas pushtimit romak te vitit 168 para e. sonë. Me emrin e Evansit dhe té Brunshmidit jané té lidhura edhe njoftimet e para per monedhat e Lisit. Si monedhë me té hershme té këtij qyteti, autorët, e mësipërm njohin até që mban né faqe njè dhi dhe né shpiné simbolin e rrufesé me legjendén e qytetit. Duke u nisur nga pérmbajtja e thesarit té Selcés edhe
prerjen e késaj monedhé e lidhin me periudhén e pushtimit maqedon (211-197)4. Né kohèn e sundimit té Gentit punishtja monetare e Lisit nxjerr, sipas tyre, njé monedhé qè paraqet né faqe kryet e mbretit ilir me pérkrenare (?) pa mjekér dhe né shpiné simbolin e rufesé me titullin dhe emrin e shkurtuar té
mbretit ilir 5. Brunshmidi, né kundérshtim me Evansin, i njeh Lisit edhe njé-monedhé té trete, té eilen qyteti e prêt menjëherë pas rrëzimit té Gentit. Sipas tij kjo monedhé mban né faqe kryet e Hermesit (?) dhe né shpiné njé anije ilire me legjendén e
qytetit. Né njè variant lexohet né faqe edhe një emër i paqartë. 6
Njohurive té grumbulluara, né fund té shekullit té kaluar u shtohet shumé pak gjaté gjysmés sé paré té shekullit toné. Né fillim té kétij shekulli J. Sholc boton disa monedha qé kishte gjetur konsulli austriak Th. Ipen né fshatin Rrenc7, afér Shkodres dhe ben njè pérmbledhje té emrave té népunésave, qè ishin lexuar deri atéhere né monedhat e Shkodres.8 Si cak, kur punishtja e Skodrés pushon veprimtariné e vet, Sholc cakton vitin 135, date né té cilën ai kujton se né Iliri u vendos administrimi provincial romak. Per gjetje té reja njoftojné me voné
A. Degrand9 dhe K.Prashniker — A. Shober10, kurse L. Rey i ben njé pérmbledhje té shkurtér literatures ekzistuese mbi kété temè11. Né vitet pesêdhjetê këtê çeshtje e rimarrin F.Shaiger né një kumtesë té mbajtur né Kongresin ndérkombétar té numismatikés né Paris né vitin 1953 12 dhe H.Ceka né veprén e tij «Probleme té numismatikés ilire»13. E re né kumtesén
e Shaigerit éshté dallimi i një emisioni té veçantë né seriné e prerjeve t« Shkodres me Zeus- ani je, e atij që mban poshtè anijes një delfin14 né vend té emrit té népunêsit, Këtê emision ai e vendos né vitet 168-160 para e. sonò. Me kété seri Shaigeri lidh edhe një monedhë, té panjohur deri tani, e cila, sipas tij éshté zbukuruar me njé mburojé té rrumbullakté romake dhe né shpiné ka ose njè pèrkrenare me emrin e qytetit ose një objekt pak té dallueshêm, ndoshta një peshk.15 Sipas tij Skodra e ndèrpret prerjen e monedhave té veta né mesin e shek. II para e. soné. Lisit, ky autor, i atribuon përveç tri monedhave té përmendura nga Evansi dhe Brunshmidi edhe njé té katér me kryet e Apollonit16 né faqe dhe rrufe né shpiné. H. Ceka duke u bashkuar me mendimin e numismatéve té méparshém,
persa i përket datés sé fillimit té prerjes monetare té Skodbrés, nuk pajtohet me ta kur éshté fjala per Lisin. Né punimin e tij, ai ka shprehur mendimin se monedha me dhi- rrufe e Lisit nuk èshté e preré né kohén e sundimit maqedon, por pas vitit 229 para e. soné, kur ky qytet shképutet mga mbretéria e Teutés dhe fiton, sipas tij, njé autonomi té shkurtër pesëmbédhjetë vjeçare. Ky àutor ve né dukje, gjithashtu, se gjaté sundimit maqedon Lisi, ashtu sikurse Skodra, vuri né qarkullim tipin e monedhës me mburoje-përkrenare. Mérité e veçantë e tij éshté se qe i pari qé dalloi, né shpiné té késaj monedhe, njé pérkrenare ilire né vend té asaj maqedone, sic pranohej me pare.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. J. Eckhel, Catalogus Musei Caesarei Vindabonensis numorum reterum, Wien 1779, I, 1011 dhe Doctrina numorum veterum, Vindabonae 1792-98, II, 158.

 2. A.J. Evans, On Some recent discoveries of Illyrian coins. «Numismatic Chronicle», N.S. XX 1880, f. 269-302.

 3. J. Brunsimid, Die Inschriften und Münzen der Griechischen statde Dalmatiens, Wien 1898 f. 70-75 «Abhandlungen des Archäologisch-Epigraphischen seminares der Universität», Wien, Heft XIII.

 4. A. Evans, Vep. e dt. f. 271, nr. 2 dhe 274; J. Brunäimid, Vep. e dt. f. 73, nr. 1.

 5. A. Evans, Vep e cit, f. 271, nr. 5, Tab. I=XIII, 5; J. Bruneäimid, Vep. e dt. f. 74. nr. 2.

 6. Shih per kêtë A. Evans, Vep, e dt. f. 281, Tab. I = XIII, 8; J. Brunäimid, Vep. dt. f. 73, 74 nr. 3, 4.

 7. Fshati Rrenc është kufitar me fshatin e Gajtanit dhe shumë afér qytezës me emrin e këtij té fundit. Dikur fshati Gajtan ishte lagje e Rencit, prandaj gjetjet e këtij té fundit duhen konsideruar si të rrethit të Qytezës.

 8. ) J. Scholz, Beitrag zur Münzkunde svon Scodra — Illyricum (Haute Scutari in Albanien), «Monatsblat der numismatischen Geselschaft» in Wien 1901, Band V (nr. 13) f. 123-126. Duhet thênë se ky autor ka pasaktësi né leximin e monedhave.

 9. A. Degrand, Souvenirs de la Haute -Albanie, Paris 1901, f. 70, 103-104,

 10. C. Praschniker — A. Schober, Archeologische Forschungen in Albanien und Montenegro, Wien 1919, f. 22.

 11. L. Rey, Albanie (Revue d'Archeologie», Paris 1928, nr. 3, f. 48-58.

 12. F. Scheiger, Monnaies inédites ou peu connues d'IHyrie méridionale et de PEpire septentrional,

 13. Congrès International de Numismatique Actes, (Paris 6-11 Juillet 1953) Paris 1957, Tome, II, f. 89-91.

 14. H. Ceka, Probleme të numizmatikës ilire Tirana, 1965. Pjesët që na interesojnë nga kjo vepër janë.botuar né «BUSHT, ser. Shk. Shoq.» 1 (3) 1957, dhe «Studia Albanica» 2 1964.

 15. Një monedhë të tillë e përshkruan më pare Sholc, por nuk e veçon nga prerjet e tjera ti Skodrës me Zeus-ani je, emër nepunësi.(Shih: Scholz, Vep. e cit. f. 126, nr. 5).

 16. F. Scheiger, Vep. e cit. f. 90.

 17. Po aty, f. 91. Né tê vërtetë kryet e Artemisit; shih pèr këtë figurên e paraqitur nga vete Shaiger ne Tab. I. 3.

 18. H. Ceka, Vep. e cit. f. 101-109; po ky autor né «BUSHT, ser. shk. shoq.» 1 3); 1957, f. 28; -36 dhe «Studia Albanica» 1964, 2, f. 90-91.

 19. Polyb, Vni, 14, 10.

 20. Liv. XLIV 32, 2.

 21. D Zippel, Römische Herrschaft in Illyrien bis Augustas, Leipzig 1877, f. 70, Kundèr tij M. Holleaux, Rome, La Grece e les monarchies helenistique, Partis 1921, f.199, sh.4.

 22. D. Zippel, Vep. cit. f. 72, A. Evans, Vep. e cit., f. 278. J. Brunsmid Vep e cit. f. 73. De Sanwtis, Storia dei Romani III, 2 f. 436.

 23. D. Mustili, La conquista romana della sponda orientale adriatica Napoli 1941, f. 38. Kundër këtij mendimi M. HoUeaux, Vep. e cit. f. 279 sh. 2.

 24. Liv., XXVII 30, 12 e 13.

 25. Liv., XXVII 33, 3.

 26. Polyb., X 41 , 4 ; Liv. XXVIII 5, 7.

 27. Liv., XXIX 12, 13 15.

 28. S. Islami — H. Ceka. Të dhëna të reja mbi lashtësinë ilire në territorii! e Shqipërisë, «Konf. e I e studimeve albanologjike ;15-21 Nëndor 1962)» Tirane 1965 ; f . 448 w., shih nga po keta autore, Nouvelles donnees sur l'antiquite Illyrienne dans le territoire Albanais "Studia Albanica".1, 1964 l.f.9. Datimi i dhënë nga Prashniker-Shober dhe i pranuar tani se fundi nga M. Garashanin,

 29. mbi këto vendbanime, nuk është i drejtë.Ai mbështetet mbi krahasimin e gabuar

 30. që bëhet midis mureve rrethuese të këtyre vendbanimeve tê njohura me emrin qiklopike dhe atyre të Lisit, Zgerdheshit, Beratit, Margêlliçit etj. tê cilat janë ndërtuar me teknikë helenistike dhe s'kanë të bëjnë aspak me të parât: shih M. Garasanin, Considération sur les influences sudorientales dans les civilisations préhistorique des Balkans, «Revue des Etudes sud-est européennes»Tom. III, 1965, nr. 1-2, f. 13.

 31. Ato monedha qe ne katalog paraqiten me peshe te vogel jane te demtuara nga oskidimi i metalit.

 32. H. Ceka, Monedha antike të Durrahut, dorëshkrim. Me këtë rase falënderoj autorin që me shumë dashamirësi më vuri në dispozicion dorëshkrimin e tij para se të dalë nga shtypi si dhe për konsultimet shumë të çmuara.

 33. Nuk do të ndalemi këtu me hollësi mbi karakterin politik të shtetit ilir, mbasi kjo nuk është objekt direkt i këtij studimi; megjithatë në mbështetje të pohimit tonë do të mjaftohemi të përmendim pasazhin e Polibit mbi rolin e dinastëve të qyteteve të Ilirisë (Pyolb, V4, 6).

 34. H. Ceka, Vep. e cit f. 101 v. dhe "Studia Albanica", 2 1964, f. 90-91.

 35. K. Pink. Lokale Prägungen aus dem Sinus Rhizoricus, „Serta Hoffelleriana" Zagreb 1940, f. 529-530 dhe 533-534.

 36. E. Kunze. VI Bericht «ber die Ausgrabungen in Olympia. Berlin 1958, f. 139, v: Tab. 55.

 37. Ruhet ne fondet e Muzeut Arkeologjik-Etnografik, Tirane, nr. inv. 206.

 38. Mbi kufitë kronologjike të përkrenares ilire, shih H. Ceka, Vep e cit. f. 105, «BUSHT» seria Shk. Shoq 1, 1957, f. 36; «Studia albanica» 2 1964, f. 91 ; S. Islami — H. Ceka, Vep e cit. Konf. eie studimeve albanologjike (Tirane 15-21 Nënd. 1962), Tirane 1965, f. 454; «Studia Albanica» 1,1964, f. 104.

 39. Schreiger, Vep e cit. f. 91.

 40. Liv. XL. 42, 1-5.

 41. Liv. XLI. 1, 3.

 42. Polyb. XXXII 9,4

 43. Polyb,. XXIX 13, 2 (Nga Athen. X p. 440 A qê e quan Pleurât) dhe Liv., XLIV 30, 3-5- Për hipotezën e mësipërme Ormerod H.A. Piracy in the ancient world, Liverpool-London 1924, f. 182, shih edhe P. Meloni, Perseo e la fine della monarchia macedona, Roma, 1953, f. 92

 44. ) Evansi né Vep. e cit. f- 280 tek ekzemplari i Selcës dhe ai i Vjenës sheh gabimisht njê rreth

 45. qafe, kurse më drejt paraqiten ato né vizatimet e dhëna ne Tab. I=XIII 6 e 7.

 46. A. Evans, Vep. e cit. f. 280.

 47. J.M. F. May, Macedonia and Illyria (211-167B. C.) «Journ. Rom. Stud.» XXXVI 1946, f. 52 sh. 26 përshkruan një monedhë tek e cila emri i skodranëve është dhënë bashkë me emrin e mbretit EKOAPI[NnN]dhe [BAZ]A[EfiZ rE]N©[IOY]. Për fat të keq legjenda ne këtë ekzemplar unik êshtë mjaft e gjymtuar.

 48. J. BrunSmid, Vep. e cit. f. 74, nr. 3; Sylloge numorum graecorum (the Royal collection of coins and medals), Danish National Museum, Thesaly-Illyricum, Copenhagen, 1943, nr. 524.

 49. A.J. Evans, Vep e cit. f. 271, nr. 5 Tab. I=XIII, 5 dhe J. Brunsmid, Vep. e cit. f. 74, nr. 2; H. Ceka, Vep. e cit. f. 94; «BUSHT seria e Shk. Shoq.» 1, 1957, f. 30.

 50. Viti 181, ne të cilin Genti duket se ka marre né doré fronin (Liv XV, 42, 1 v) merret si njê daté pas se cilês janc prerê këto monedha.

 51. H. Ceka. Problèmes de numismatique illyrienne. «Studia Albanica» 2, 1964 f. 85. Shih edhe B. Mitrea, Monedele oraselor Dyrrachium si Apollonia in Moldava, "Studi si cercetari de numismatica" vol. II 1958, F27.

 52. A. Degrand, Vep. e cit. f. 103.

 53. J. Brunämid, Vep e cit. f. 72 nr.10.

 54. H. Ceka Vep. e cit. shih katalogun.

 55. Po aty.

 56. H. Ceka — S. Anamali, Skulptura të pabotueme të Muzeut arkeologjik-Etnografik tô Tiranës, «BUSHT» seria Shk. Shoq» 3, 1959, f. 103-104; V. Toçi, Mbishkrime e relieve nga nekropoli i Dyrrahut, «BUSHT» seria Shk. Shoq-» 2, 1962, f. 131.

 57. J.J. Russu, Onomaction Macedonici», s.v. Aajxcov «Ephemeris Dacoromana» Vili, Roma, 1938.

 58. J. BrunSmid, Vep. e cit. f. 28, nr. 20

 59. H. Ceka, Vep. e cit. f. 151,

 60. V. Toçi, Vep. e cit. 86 dhe 128; kundra C. de Simone. Osservazioni siili onomastica della necropoli di Durazzo, «Beitrage zur Namenforschung» 14, 1963.

 61. L.M. Ugolini, Albania Antica, vol. I, Roma-Milano 1927. f. 193.

 62. H. Krahe, Lexikon Altillyrische Personennamen, v. ndhrpwv Heidelberg, 1929.

 63. Steph. Byz. sv. Ajupvoi dhe Kaòvia.

 64. Mbishkrimi i Apollonisë është i pabotuar dhe ruhet ne muzeun s atjeshëm. Për mbIshkrimet e Dyrrahut shih V. Toçi, Vep. cit., «BUSHT». «Ç> Shih per këtë H. Ceka, Vep. e cit. f. 97. dhe «BUSHT» seria Shk. Shoq. 1, 1957, f. 31-32.

Downloads

Published

2023-08-25

How to Cite

Islami , S. (2023). Prerjet monetare të Skodrës, Lisit dhe Gentit: Përpjekje për një rishqyrtim të problemit. Iliria, 2(2), 351–373. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2682

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)