Qeramika ilire e qytezës së Gajtanit

Authors

 • Bep Jubani

Abstract

Gjatë viteve 1961-1963 u zhvilluan gërmime arkeologjike ne vendbanimin
ilir të Gajtanit1, i cili shtrihet ne jug-lindjc të Shkodrës, midis fshatrave Gur i Zi
e Rrencë. U zbuluan, né mes materialesh të tjera, copa të shumta enësh prej
balte me forma e madhësi të ndryshme. Pikërisht kjo lëndë do të shqyrtohet për
të vënë ne dukje tiparet c qeramikës ilire të kësa j qendre përsa i përket formes,
zbukurimeve, teknikës se punimit e zhvillimit tipologjik të saj, ne krahasim
kryesisht me materialet e zbuluara né Ilirinë e Jugut.
Studimi i kësaj qeramike, si për qendra të veçanta ashtu edhe për treva të gjëra, paraqet Interes të veçantë, pasi ndihmon të nxirren përfundime me vlerê rreth formimit e zhvillimit të kulturës ilire dhe gërshetimit të saj me kulturat fqinje.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Gërmimet u drejtuan nga S. Islami e H. Ceka. Ne zhvillimin c këtyre punimeve morri pjese edhe autori.

 2. S. Islami — H. Ceka. Të dhëna të reja mbi lashtësinë ilire ne teritorin e Shqipërisë «Konf. I e Studimeve Albanologjike (15-21 Nëndor 1962)» Tirane 196S, f. 449-452; po kështu né «Studia Albanica» 1964, 1, f. 97-101.

 3. F. Prendi La civilisation préhistorique de Maliq, «Studia Albanica» 1966. Per rastet e tjera kur i drejtohemi materialit prehistorik te Maliqit, kemi parasysh gjithnjê këté punim.

 4. B. Covió, Glasinac 1957, «glasnik Semajskog Muzeja u Sarajevu» 19S9, XIV. Tab. XI fig.8 (Me tej GZM)

 5. B. Covié, Borice — Nekropola kasnog bronzanog doba kod Gracaplca «GZM»1958.XIII, Tab.1 5

 6. Këto demente të enës né literaturên arkeologjike merren shpesh si zbukurime, mirëpo veté vendosja e tyre afër buzës, ku në raste të t jera gjejmë vegje në trajtë të ndryshme dhe vetë forma e tyre, e dalë në reliev të theksuar, tregon se ato kanë shërbyer kryesisht për qëllim praktik, në rolin e vegjeve té thjeshta.

 7. Eberts Reallexikon s/v Schnurkeramik.

 8. S. Islami H. Ceka, Vep. vit. Tab. VII, fig. 2.

 9. Eb. Reallex. Vep e cit. J. Glosnik. Osada Kultury ceramiki sznurowej. wstryzyzowie pow. Hrubieszow, w swietle badan w latach 1935-37 i 39 «Materialy Starozytne» 1961, VII, f. Ill, Tab. IV- VIII.

 10. C. Duneranu, Vulpe, Considérations sur certaines formes caractérisant l'époque du bronze de 1 Europe sudorientale, Paris 1930, f. 29.

 11. S. Islami, H. Ceka, F. Prendi, S. Anamali, Zbulime te kultures ilire ne luginen e Matit "B. Shk. Shoq" 1, 1955, f.100 tab. XII-XIV; F. Nopcsa, Archaologisches aus Nordalbanien, "Wissenschaftiche Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina"(me poshte do te jepet WMBH) XI, 1909, f. 85, fig. 5.

 12. F. Prendi, Mbi rezultatet e germimeve ne fshatin Vodhime te rrethit te Gjirokastres, "B. Shk. Shoq"1, 1956, f. 180, fig II, 1, 2; Tumat ne fushen e fshatit Vajze (Vlore), "B. Shk. Shoq" 2, 1957 f. 76 fig. 20; Tumat ne fshatin Kakavi dhe Bodrishte te rrethit Gjirokaster "BUSHT. seria shl. shoq". 2 1957, f. 190 fig. 8.

 13. B. Covic, Osnovne karakteristike materiale kuluture ilira na njihovom centralnom podrucju, Simpozijum o teritorijalnom i hronolaskom razgranicen ju ilira u praistorijskodoba, Sarajevo, 1964, f. 95.

 14. F. Prendi, Vep. cit. , "B. Shk.Shoq."2, 1957, fig. 6a; "B. Shk. Shoq."1956, I, fig. IV 1, 3, 7.

 15. C. W. Biegen, etc. Troy. General introduction the first and second settlements I, Cinicinna t 1950, Tab. 257, 8.

 16. S. Islami — H. Ceka, etj. Vep. e cit. Tab. XV fig. 1.

 17. Al) F. Prendi, Vep. • cit. fig. 6 b.

 18. C. Truhelka, Der Torgeschichtliche Pfhalbau bei Donja Dolina «WMBH.» 1904 IX, Tab. XLVII fig. 24; Tab. LI fig. 8.

 19. C.W. Biegen, Vep e cit., Tab. 253, 254

 20. F. Fiala, Untersuchung prähistorischer Grabhügel in Sudbosüien. «WMBH». VI, 1899, f. 58 fig. 69. Das Flachgraberfeld und die Prähistorische Ansiedlang in Sanskimost «WMBH.» VI, 1899, f. 65 fig. 28; f. 73 fig. 34; f. 78 fig. 59 etj.

 21. S. Islami H. Ceka, Vep. cit. Tab. XVI, fig. 2.

 22. M. GaraSanin, Period prelaza iz neolita i metalnog doba u Vojvodini i Severnoj Srbiji "Starinar" 1959, IX-X, Tab. II, 3.

 23. C. Truhelka, Vep. cit. f. 102, tab. XLII fig. 7; f. 139 t. LXXX fig. Q.

 24. F. Fiala, Vep cit. f. 71, fig. 29.

 25. W. Radimsky, Die Nekropole von Jezerine in Prutoka, «WMBH.» III 1895, f. 73 fig. 84; f. 103 fig.204, 20 5 ; f.225.

 26. F, Fiala, Vep cit. f. 76 fig. 49.

 27. B. Covié, Vep. cit., «CZM.» 1959, XIV, tab. V fig. 3.

 28. A. Benac — B Covié, Glasinac. I Tab. XIX, fig. 5.

 29. F. Prendi, Vep. cit., «B. Shk. Shoq». 2, 1957, fig. 5 a.

 30. S. Islami, H. Ceka, Vep cit., f. 455.

 31. V. Curcié, Die Gradina an der Ramaquelle im Bezirke Prozor. «WMBH.» 1902 VIII f. 55, fig. 22, Tab. VI 5.

 32. F. Fiala, Vep. cit., f. 20, fig. 23.

 33. Hoernes — Menghin, Urgeschichte der Bildenden Kirnst in Europa, Wien 192 5 f. 413 fig.I

 34. A. Benac, Slavonska i ilirska kultura na prehistorijskoj gradini Zecovi kod Prijedora. «GZM. 1959 XIV f 31

 35. R. Vulpe, kultura ilire në epokën e hekurit, «BUS HT.» 2. 19S7, f. 172.

 36. G. Stratimiroviç, Ausgrabungen auf Glassinac im Jahre 1891, «WMBH.» f. 119.

 37. F. Fiala, Ausgrabungen auf dem Debelo brdo bei Sarajevo, "WMBH." fig 19.

 38. Eb. Reallex. s/v Ansa Coreuta

 39. A. Benac, Vep. cit. Tab, XH, fig. 7.

 40. D. GraSanin, Studije iz metalnog doba Srbije, IV Ostava Iz Janjeva na Kosovu, «Starinar» 1959, IX-X, f. 40,

 41. Hoernes-Menghin, Vep. cit., f. 407 fig. 1.

 42. / F. Fiala, Vep cit., «WMBH.» V. Tab. LI.

 43. A. Benac — M. Brodar, Cervena Stijena — 1956, «GZM». 1958. XII. Tab. IV 4.

 44. S. Anamali, Të dhëaa moi elementin ilir ne qytetet antike Epidamn dhe Apolloni, «B. Shk Shoq.» 1, 1956, f. 3.

 45. S. Anamali, Nekropoli helenistik i Epidamnit, «B. Shk. Shoq», 1, 1957, f. 30.

 46. S. Islami, H. Ceka, Vep. cit., f. 456; shih edhe «Studia Albanica», f. 105-106.

 47. F. Prendi, Dh. Bud ina, Kalaja e Irmajt (gêrmimetë vitit 1966) «BUSHT., seria Shk.Shoq» 4, 1963, f. 30.

 48. B. Dautaj, Zbulimi i qytetit ilir Diraal, «Studiine Historiker, 1, 1965, f. 96.

 49. B. Jubani — N. Cèka, Qyten ilire e Rosuj&s (rrethi i Tropojës) «Iliria» 1 1971 Shênim: Ne Tab. I-XI jepet vìzatimi i gjithê enës,

Downloads

Published

2023-08-25

How to Cite

Jubani, B. (2023). Qeramika ilire e qytezës së Gajtanit. Iliria, 2(2), 377–415. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2683

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)