Varreza e Gajtanit

Authors

 • Muzafer Korkuti

Abstract

Né vere tê vitit 1961, krahas gërmimeve në vendbanimin ilir të Gajtanit1* (Rrethi i Shkodrës), u bënë kërkime edhe në Kodrën e Lamit, ku qenë diktuar qê më paré varre ilire2. Varreza né fjalë gjëndet në jugperëndim të qytezës, rreth 750 m. larg, e
vendosur mbi Kodrën e Lamit. Né veri té saj, disa dhjetra metra larg, fillon e lartésohet kodra e madhe mbi té cilën gjëndet qyteza. Né lind je té varrezés, reth 150 m. larg, ngrihet Kaboqi i Gjok Rrokut, kurse né juglindje Kodra Mulli. Nga ana jugore varreza kufizohet me arén e Zef Sht jefèn Lazrit, ndérsa nga ana
pere ndimore me shtépiné e tij dhe më tej me rrugên që té çon nga Guri i Zi né fshatin e Gajtanit. Kodra e Lamit ka njé lartési 12-15 m. nga niveli i Pérroit té Math, që rrjedh në verilindje té saj (fig. 1). Nga sa na bëjnë të ditur rezultatet e kërkimeve e te studimeve në qytezën e Gajtanit, del se ajo ka qenë banuar që nga fundi i bronxit e fillimi i epokës së hekurit e deri në kohën e vonë antike3. Nuk ka dyshim se gjatë tërë ekzistencës sé saJ» qyteza ka patur dhe një nekropol të madh. Me për jashtim të varrezës në Kodrës e Lamit, deri më sot ende nuk janë gjetur gjurma të tjera të nekro polit. Kjo çështje mbetet si një detyrë në kërkimet e ardhshme.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Gérmimet u udhëhoqên nga Selim Islami. Né té mori pjesë edhe autori.

 2. Njoftimet e para i kemi nga fshatari Zef Shtjefën Lazri, i cili gjatê punimeve por ndërtimin e shtêpisë dhe punimeve bujqêsore ne kêtë zone, kishte hapur disa varre. Një pjesë e vogël e objekteve té ruajtura gjenden né muzeun e Shkodrës.

 3. S. Islami — H. Ceka, Tê dhëna të reja për lashtësinë Hire në territorii) e Shqipërisë, «Konferenca e I e Studimeve Albanologjike» Tirane 1965, f. 451.

 4. Nga përdorimi i majës së kodrës si lëmë, ka marre edhe vetë emrin Kodra e Lamit.

 5. Kjo vlen per tê gjitha varret .

 6. H. Ceka, Monedhat antike tè Dyrrahut, dorêshkrim. Me kêtë rast falenderoj autorin pér përcaktimin dhe datimin e të gjithë monetave të gjetura né varrezë.

 7. S. Islami, Premjet monetare të Shkodrës, Lisit dhe Gentit, «Studiine Historike», 3, 1966. f.11, v.

 8. Pêr ndêrtimin e tyre shih S. Islami, Po aty, f. 17-

 9. Këto dy fragmente i korespondojnë grupit tê enëve ilire tê qeramikês sé shtresës se IV t§ qytezës se Gajtanit, Shih : B. Jubani, Qeramifca ilire e qytezës se Gajtanit, «Studime Historike», B 1, 1965, f. 62, dhe po né këtë vêllim.

 10. S, Islami, A, Ceka, Fr Perendi, S, Anamali, Zbulime të kultarës ilire ne luginën e Matit «B. Shk. Shoq». 1, 1955, f. 134

 11. Olivera V. tïXb, Nalaz u Momiâicima «Starinar» XV-XVI, 1964-65, f. 193 v.

 12. Fr. Prendi, Materiale të kulturës ilire të zbuluara ne Shqipërinë e Veriut, «B. Shk Shoq.» 2, 1958, f. 122.

 13. Ì3) S. Anamali, Amanda, po né këtë vëllim.

 14. F. Prendi, Vep. ecit. f. 122.

 15. Ruhet né muzeun e Pogradecit, e pabotuar.

 16. Fr. Prendi ne artikullin e cituar më lart, arrin né përfundime se ky tip fibule ka vazhduar të përdoret se paku deri ne gjysmên e dytë të epokës se hekurit dmth rreth shek. V-III p.e.r.

 17. Fr. Prendi, Po aty, f. 122.

 18. Po aty, f. 125.

 19. Ruhet ne fandet e Muzeut arkeologjik Nr. invent. 35, viti 1963.

 20. Franc Nopcsa ne njoftimet që jep mbi disa gjetje arkeologjike ne Shqipërinë e veriut, «WMBH,» XII f. 180, fig. 26, e daton ekzemplarin e Koplikut si të periudhës se pare romake.

 21. Olivera V. Zisic, Vep. e cit. f. 201, fig. 28.

 22. Fr. Prendi. Vep,e dt. f. 124.

 23. Fibula ruhet ne fondet e Muzeut arkeologjik, e pa botuar

 24. Fr. Prendi, Vep e cit. f. 125.

 25. Olivera V. 2l2iç, Vep e dt, f. 203.

 26. Fr. Nopcsa, Vep. e dt. f. 177.

 27. S. Anamali, Nekropoli helenistik i Durrësit, «B Shk. Shoq». 1, 1957 f 58

 28. B. Dautaj, Raport mbi rezultatet e germimeve te vitit 1965 ne Dimal, doreshkrim, Arkivi i sektorit te arkeologjise.

 29. Dh. Budina, Kalaja e Ripsit, Né vëllimin «Iliria» N=l

 30. dêmtuara.

 31. Ekzemplarët e gjilpërave dyshe tè gjetura né Momishiça, né Dyrrah, Dimal, Ripes datohen nga autorêt ne shek. III-II, kurse për ato që janë gjetur né rrethin e Shkodrës, për mungese tê dhënash, autori mjaftohet vetëm me një datim tê pêrgjithshëm. Për këtë shih respektivisht, shênimet 24, 26, 27, 28 dhe 23.

 32. Fr. Prendi, Vep.e cit., f. 127, Shih pêrsëri Fr. Prendi, Dlsa rezultate tê ekspeditave arkeologjike ne rrethin Vlores gjate viteve 1953-54 "B.shk. shoq." 3, 1955, Tab. VII, 4.

 33. S. Islami - H. Ceka, etj. Vep. e cit. Tab. VII-VIII.

 34. Po aty, f. 111.

 35. Fr. Nopcsa «WMBH», XII, f. 177.

 36. R. Vulpe, Kultura ilire ne epokën e hekurit, «B. Shk. Shoq.» 2, 1957, f. 175.

 37. Për këtë shih: B. Covic, Osnovne karakteristike materijalne kulture Iliria na njihovom centralnom podruöju, Simpozijum Sarajevo 1964, f. 99.

 38. S. Islami, etj. Vep.e cit. f. 111.

 39. Po aty,f. 112.

 40. Olivera V. 2izié, Vep, e cit. f. 205, 207.

Downloads

Published

2023-08-25

How to Cite

Korkuti, M. (2023). Varreza e Gajtanit. Iliria, 2(2), 417–431. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2684

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)