Shërbime

Hostim i revistave

Setup i revistave me design standard (Default theme)

Setup i revistave me design specifik (sipas kërkesës)

Design dhe branding i revistave online

Përgatitje e seksioneve për paraqitje optimale sipas kërkesave të platformave të indeksimit, në perputhje me kërkesat e redaksive të revistave

Skanim i revistave kur nuk egziston PDF (rasti revistave të vjetra)

Përpunim i imazheve në Fotoshop kur skanimi është kryer më parë dhe përgatitja e tyre për krijimin e PDF

Krijimi i PDF nga imazhet e përpunuara

Përpunim me OCR i revistave në çfarëdo gjuhe të kërkuar.

Gjenerim i tekstit në formatet .rtf, .txt, .docx për numër

Ndarje e PDF në artikuj të vecantë

Gjenerim i tekstit në formatet .rtf, .txt, .docx për çdo artikull të veçantë

Hedhja e artikujve dhe metadatave në faqet e revistave përkatëse

Paisja e artikujve dhe numrave të revistave me DOI dhe depozitimi i metadatave në Crossref

Regjistrimi në shërbimin Crossref Citation

Indeksim automatik në Google Scholar

Faqosje e revistave të reja dhe krijim i formateve të ndryshme si PDF, EPUB, JATS

Menaxhimi i workflow të revistës online për të drejtuar trafikun e artikujve nga dorëzimi i tyre deri në botimin e tyre

Trajnime të redaksive, autorëve dhe recensuesve në përdorimin e sistemit