Përshtatja e përmbajtjeve dhe programeve lëndore të gjuhës dhe letërsisë shqipe në qendrën burimore të Pejës

Planifikimi i përmbajtjeve dhe metodave mësimore në kuadër të Planeve Individuale të Arsimit (PIA) dhe ndikimi në arritshmërinë e nxënësve të verbër dhe me dëmtime në të parë

Autorët

 • Murteza Osdautaj

DOI:

https://doi.org/10.62928/kp.v14i2.4824

Abstrakti

Qëllimi i këtij punimi është hulumtimi i metodave, instrumenteve dhe aparaturave pedagogjike, të cilat arsimtarët e lëndëve mësimore që e zhvillojnë kulturën e leximit (kryesisht të lëndës Gjuhë shqipe e letërsi) i përzgjedhin, i planifikojnë dhe i aplikojnë në përcaktimin e përmbajtjeve mësimore të parapara në kurrikula dhe në programet mësimore, si dhe në tekstet mësimore, në kuadër të Planeve Individuale të Arsimit (PIA), me qëllim që te fëmijët e verbër apo me shikim të dëmtuar të zhvillojnë shkathtësinë e kulturës së leximit. Rast studimi ishte Qendra Burimore (tash e tutje QB) e Pejës dhe fokus kishte aspektin akademik që përfshinë kriteret pedagogjike për përzgjedhjen e përmbajtjeve mësimore karshi arritjes së rezultateve të përcaktuara dhe shkathtësive të planifikuara e teknikave specifike të përdorura për realizmin në praktikë të përmbajtjeve mësimore dhe arritshmërisë në mësim. Hulumtimi ngrihej mbi hipotezën se përzgjedhja e materieve mësimore, përdorimi i instrumenteve pedagogjike dhe përdorimi i mjeteve e teknologjive mësimore dhe teknikave të duhura praktike në klasë, janë kushte themelore për mësimdhënien e suksesshme dhe arritshmërinë e nxënësve në sistemin e edukimit të FNV që janë të verbër apo që kanë shikim të dëmtuar. Studimi paraqet fakte sa janë realizuar dhe sa të ndërveprueshme janë këto dy aspekte në sistemin tonë të edukimit të FNV, cilat janë veprimet e QB-ve dhe aktivitetet e mësuesve, si janë inkorporuar këto në PIA-t e nxënësve, sa janë realizuar objektivat në fushën e kulturës së leximit, cila është arritshmëria dhe cilat aktivitete dhe hapa duhet të ndryshohen apo t’i shtohen procesit.

Fjalët kyçe:

Fëmijët me nevoja të veçanta (FNV), instrumentet pedagogjike, Programi Individual i Arsimit (PIA), kultura e leximit, mjetet mësimore.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

 1. MAShT: Kurrikulat lëndore/programet mësimore, klasa e pestë, në https://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar.

 2. MAShT: Kurrikulat lëndore/programet mësimore, klasa e gjashtë, në https://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar.

 3. MAShT: Kurrikulat lëndore/programet mësimore, klasa e shtatë, në https://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar.

 4. MAShT: Kurrikulat lëndore/programet mësimore, klasa e tetë, në https://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar.

 5. MAShT: Kurrikulat lëndore/programet mësimore, klasa e nëntë, në https://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar.

 6. MAShT: Kurrikulat lëndore/programet mësimore, klasa e dhjetë, në https://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar.

 7. Osdautaj, M. (2020). Gjendja e arsimit kosovar bazuar në rezultatet e testit PISA 2018, IPK, Prishtinë.

 8. Osdautaj, M. (2022). Qendrat Burimore në Kosovë, (Themelimi, zhvillimi dhe perspektivat), IPK, Prishtinë

 9. OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

 10. OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en.

 11. OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students’ Lives, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/acd78851-en.

 12. American Scientific, revistë popullarizuese amerikane për shkencë ku paraqiten artikuj shkencor të të gjitha fushave të veprimtarisë njerëzore. I kemi shqyrtuar 155 numra të kësaj reviste të cilat i kemi dovnloduar nga interneti. seritë:1999, 2000, 2001, 2002.

 13. Brown, D.J.: Elememnts of Language Curriculum, University of Hawai, Boston, 2008.

 14. Walker, Decker F. Fundamentals of curriculum : passion and professionalism / Decker F. Walker. - 2nd ed.

 15. Drake, Susan M., 1944- Meeting standards through integrated curriculum / Susan Drake and Rebecca Burns.

 16. Hayes Jacobs, Heidi. (editor): Curriculum 21: essential education for a changing world, New York Univeruity Press, 2000.

 17. International handbook of curriculum research / edited by William F. Pinar.

 18. ACT. (2006). Benefits of a high school core curriculum. Retrieved from http://www.act.org/research/policymakers/pdf/core_curriculum.pdf

 19. ACT. (2013). The condition of college and career readiness 2013. Retrieved from https://www.act.org/research/policymakers/cccr13/pdf/CCCR13- NationalReadinessRpt.pdf

 20. ACT. (2014). The condition of college and career readiness 2014. Retrieved from http://www.act.org/research/policymakers/cccr14/index.html

 21. Adams, C. J. (2012, August 22). ACT finds most students still not ready for college. Education Week, 32(1). Retrieved from http://www.edweek.org/ew/articles/2012/08/22/02act.h32.html?qs=ACT.

 22. Curriculum design and classroom management : concepts, methodologies, tools, and applications / Information Resources Management Association, editor. 2015 by IGI Global.

 23. Kelly A.V.: The Curriculum - Theory and Practice 5th edition, Sage publication, 1995 24.

 24. Johnson, L. (1996). The Braille Literacy Crisis for Children. Journal of Visual Impairment & Blindness, 90(3), 276–278. https://doi.org/10.1177/0145482X9609000323

 25. Council of Europe. (2001). Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Cambridge, U.K.

 26. Şafak, P. (2010). Görme yetersizliği olan çocukların eğitimi. Özel eğitim, (Ed: G. Akçamete). Kök Yayıncılık: Ankara.

 27. Westling, D. L., & Fox, L. (2000).Teaching students with severe disabilities. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.

 28. Edmunds, A. (1998). Classroom teachers are not prepared for the inclusive classroom. Exceptionality Education Canada, 8 (2).

 29. Edmunds, A. (2000). Teachers’ perceived needs to become more effective inclusion practitioners: A single school study. Exceptionality Education Canada, 10 (3),

 30. Wormsley, D. P., & D'Andrea, F. M., eds. (1997). Instructional strategies for braille literacy. New York: American Foundation for the Blind.

 31. Koenig, A. J., & Farrenkopf, C. (1997). Essential experiences to undergrid the early development of literacy. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91

 32. Wilkinson, M. E., Trantham, C. S., Koenig, A.J.(2001). Achieving functional literacy for children with visual impairments. Visual Impairment Research, 3

 33. Tomlinson, B., & Masuhara, H. (2018). The Complete Guide to the Theory and Practice of Materials Development for Language Teaching. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell

Downloads

Botuar

2024-06-14

Si të citoni

Osdautaj, M. (2024). Përshtatja e përmbajtjeve dhe programeve lëndore të gjuhës dhe letërsisë shqipe në qendrën burimore të Pejës: Planifikimi i përmbajtjeve dhe metodave mësimore në kuadër të Planeve Individuale të Arsimit (PIA) dhe ndikimi në arritshmërinë e nxënësve të verbër dhe me dëmtime në të parë . Kërkime Pedagogjike, 14(2), 45–66. https://doi.org/10.62928/kp.v14i2.4824