Roli edukativ i dramës dhe teatrit - Zbatimi në procesin mësimor

Autorët

 • Zehrie Plakolli
 • Florie Bajoku
 • Safete Shala

DOI:

https://doi.org/10.62928/kp.v14i2.4828

Abstrakti

Qëllimi i këtij studimi është identifikimi i nivelit të zbatimit të shfaqjeve teatrale, në kuadër të procesit mësimor, dhe shqyrtimi i rolit edukativ të tij në ShFMU. Hulumtimi karakterizohet nga qasja kualitative. Të dhënat lidhur me këtë çështje janë mbledhur nga terreni, përmes instrumenteve, si: intervista gjysmë e strukturuar për Drejtoritë Komunale për Arsim dhe Kulturë, drejtorët e shkollave, mësimdhënësit dhe nxënësit. Si mostër hulumtimi janë nxënësit e klasave pesta dhe të shtata, mësimdhënës, drejtorë shkollash, drejtorë komunalë të arsimit dhe drejtorë komunalë të kulturës. Të dhënat e mbledhura janë grupuar dhe trajtuar sipas kategorive të respondentëve, duke u inkorporuar me pyetjet kërkimore, për të cilat pastaj janë bërë interpretime dhe përshkrime, brenda kapitujve tematikë, të strukturës përmbajtjesore të hulumtimit, në kuadër të së cilave është përgatitur për botim një raport thelbësor, me të dhëna teorike dhe empirike. Studimi ofron informata thelbësore teorike, lidhur me rolin dhe rëndësinë e dramës dhe teatrit brenda procesit mësimor dhe identifikimin e nivelit të pranisë së tij në shkolla (si lloj i artit dhe si formë edukimi). Bazuar në konkluzionet e dala nga të dhënat teorike e empirike, kemi përpiluar rekomandimet për kompetentët relevantë, konkretisht për popullacionin e respondentëve dhe politikëbërësit.

Fjalët kyçe:

teatri, edukimi, mësuesi, nxënësi, shkolla, arti.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Florie Bajoku

MUTE Foundation

References

 1. Aristoteli. (2006). Poetika, e ribotuar. Tiranë: ISBN: 978-99927-33-70-5.

 2. Berisha, Sh. & Kapidani, S. (2021). DRAMA NË KLASË TË MËSUARIT PËRMES IMAGJINATËS; Një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC Në partneritet me:swis-contakt. https://skillsforjobs.al/wpcontent/uploads/2021/03/DramaNeKlase_Re4.pdf.

 3. Brainstorm productions. (2013). LIVE THEATRE PERFORMED. https://www.brainstormproductions.edu.au/.

 4. Demiri, Q. (2011). Letërsia për fëmijë. Prishtinë: Rozafa.

 5. Deva, A. (1982). Poezia shqipe për fëmijë - 1872-1980 . Prishtinë: Rilindja. Dewey, J. (2003). Shkolla dhe shoqëria . Tiranë: plejad.

 6. Eco, U. (2003). Si shkruaj. Prishtinë: AIKD.

 7. Eco, U. (2003). Si shkruaj . Prishtinë: AIKD.

 8. Farmer, D. (2014). Të mësuarit përmes dramës në vitet shkollore.

 9. Fjalor shqip. (2016). Fjalë. https://fjale.al/dram%C3%AB.

 10. Fraj, N. (1990). Anatomia e kritikës. Prishtinë: Rilindja.

 11. Frojd, Z. (a.d.). Mbi letërsinë dhe artet. Tiranë: F. Noli.

 12. Garcia, L. J. (2022). La educacion como medio de transformacion. https://es.linkedin.com/in/lourdes-jim%C3%A9nez-garc%C3%ADa- b5a6a0171?trk=public_post_feed-actor-name.

 13. Graduate Projects. (2022). DRAMA AND THEATRE PRACTICE AS EFFECTIVE MEANS FOR CHILDREN’S DEVELOPMENT. https://graduateprojects.com.ng/2022/09/23/drama-and-theatre-practice- as-effective-means-for-childrens-development-3/.

 14. Grup autorësh. (1978 ). Pedagogjia. Zagreb.

 15. Grup autorësh. (2001). Letërsi në shkollë . Tiranë.

 16. Heathcote, D. (2012). Dramatic-inquiry based approach to teaching. https://www.mantleoftheexpert.com/what-is-moe/dorothy-heathcote/.

 17. IZHA. (2014). Programi i lëndës së Teatrit e Drames“, MAS-i,. Tiranë: MASH. Jorgaçi, N. (2000). Antologji e mendimit estetik shqiptar 1504-1944. Tiranë: Dituria.

 18. Joronen, M & Hakli, J. (2016). Politicizing ontology. https://www.researchgate.net/publication/303906696_Politicizing_ontology

 19. Kant, I. (2002). Kritika e gjykimit. Tiranë: Plejad.

 20. Luminato. (2022). Why Theatre Is Important. https://luminatofestival.com/blog- why-theatre-is-important/.

 21. MASHTI. (2016). Kurrikula Bërthamë për klasën përgatitore dhe arsimin fillor të Kosovës. Prishtinë.

 22. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. (2011). Standardet për tekstet shkollore. Prishtinë.

 23. Plakolli, Z. (2015). Edukimi estetik i nxënësve dhe letërsia për fëmijë. Prishtinë: Instituti Pedagogjik i Kosovës.

 24. Rexhepi, N. (2002). Letërsia në tekstet shkollore të Kosovë. Prishtinë. Shiler, F. (2004). Mbi edukimin estetik të njeriut. Tiranë.

 25. Uçi, A. (1986). Estetika I-II-III. Tiranë.

 26. Uçi, A. (2007). Universi Estetik. Tiranë.

Downloads

Botuar

2024-06-14

Si të citoni

Plakolli , Z., Bajoku , F., & Shala, S. (2024). Roli edukativ i dramës dhe teatrit - Zbatimi në procesin mësimor. Kërkime Pedagogjike, 14(2), 169–203. https://doi.org/10.62928/kp.v14i2.4828

Artikujt më të lexuar nga i njëjti autor

1 2 > >>