Përdorimi i teknikave të posaçme të hetimit të veprave penale dhe praktika e gjykatës europiane të të drejtave të njeriut.

Autorët

  • Ina Hasankolli Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.213

Abstrakti

Objektivi: Objektivi i këtij punimi është të trajtojë në mënyrë më të detajuar përdorimin e teknikave të posaçme të hetimit si një nevojë e shteteve në luftën kundër krimit të organizuar. Gjithashtu të trajtojë raportin mes përdorimit të këtyre teknikave të posaçme të hetimit dhe neninit 8 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), të drejtës për jetë private dhe familjare. Rastet e devijimit nga kjo e drejtë për shkak të interesit publik dhe qëndrimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) lidhur me këtë çështje. Metoda: Metoda e përdorur në këtë punim synon të trajtojë më hollësisht legjislacionin shqiptar lidhur me teknikat e posaçme të hetimit. Gjithashtu është bërë një ndërthurje me praktikën e GJEDNJ-së lidhur me aplikim në praktikë të këtyre teknikave në luftën kundër krimit të organizuar. Rezultatet: Në vijim paraqiten raste kur e drejta për jetë private dhe familjare si një e drejtë jo absolute vihet në diskutim kur lind nevoja të përdoren teknikat e posaçme të hetimit. Gjithashtu trajtohen dhe rastet, mënyra dhhe kushtet e domosdoshme që duhet të ekzistojnë për të aplikuar metodat e posaçme të hetimit. Përfundimet: Me ndryshimet e bëra në Kodin e Procedurës Penale, legjislacioni shqiptar është përshtatur me atë europian, duke arritur të inplementojë praktikat më të mira europiane si dhe praktikat e GJEDNJ-së.

Fjalët kyçe:

e drejta për jetë private dhe familjare; teknika të posaçme hetimi; veprimet simuluese; agjent i infiltruar; dorëzim i kontrolluar.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Neni 294/a/1 i Kodit të Procedurës Penale.

Vendimi i Gjykatës së Lartë, Kolegji Penal nr.201 datë 05/07/2012.

Neni 294/a/2 i Kodit të Procedurës Penale.

Vendimi i Gjykatës së Lartë, Kolegji Penal nr.85 datë 06/03/2013.

Islami H., Hoxha A., Panda I., Procedura Penale, Tiranë, Botimet Morava ,2012, fq. 458.

Neni 294/b/1 i Kodit të Procedurës Penale.

Vendimi i Gjykatës së Lartë, Kolegji Penal nr.201 datë 05/07/2012.

Neni 294/b/3 i Kodit të Procedurës Penale.

Dorëzimi i kontrolluar - Shtuar me ligjin nr. 35/2017, datë 30.3.2017.

Ligji nr.8750, datë 26.3.2001 “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”.

Neni 294/c/2 i Kodit të Procedurës Penale.

Neni 294/c/4 i Kodit të Procedurës Penale.

Neni 8/1 i KEDNJ.

Pradel J., Corsten G., Vermeulen G., E drejta penale evropiane, Tiranë, Botimet Papirus, 2009, fq. 404, 406.

Pradel J., Corsten G., Vermeulen G., E drejta penale evropiane, Tiranë, Botimet Papirus, 2009, fq.405.

Neni 8/2 i KEDNJ.

Vendimi i Gjykatës së Lartë, Kolegji Penal nr.85 datë 06/03/2013.

Teixera de Castro vs Portugalisë 09-06-1988.

Vendimi i Gjykatës së Lartë, Kolegji Penal nr.201 datë 05/07/2012.

Downloads

Botuar

2021-10-28

Si të citoni

Hasankolli, I. (2021). Përdorimi i teknikave të posaçme të hetimit të veprave penale dhe praktika e gjykatës europiane të të drejtave të njeriut. Optime, 12(1-2), 158–167. https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.213

Numri

Seksioni

Articles