Derogimi nga të drejtat e njeriut

Autorët

 • Enea Sheqi Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.214

Abstrakti

Objektivi: Objektivi i këtij punimi është të trajtojë në mënyrë të detajuar rastet e derogimit nga të drejtat e njeriut. Në këtë trajtesë synohet që të trajtohen kujfitë e lejimit nga derogimi i të drejtave të njeriut në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme, procedura dhe përjashtimet nga ky nen. Metoda: Metodologjia e përdorur në këtë artikull synon që të analizojë ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, në një vështrim krahasimor me ligjin shqiptar. Gjithashtu, shpesh është ndërthurur me raste të praktikës gjyqësore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, për të bërë më të kuptueshëm këtë studim. Rezultatet: Artikulli paraqet disa gjetje mbi ligjin shqiptar për të drejtat e njeriut, si dhe rastet e shpalljes së gjendjeve të jashtëzakonshme, duke i paraprirë rasteve të mundshme të derogimit nga të drejtave të njeriut. Kështu analiza e Konventës Europiane të të Drejtave të njeriut i lejon shteteve palë që të marrin masa që i shmangen detyrimeve të konventës në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Përfundimet: Në përfundim të punimit u vu re se Shqpëria ka një legjislacion të përafruar tërësisht me atë ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut. Mbi rastet kur mund të lejohet derogimi nga të drejtat e njeriut praktika e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut ka unifkuar qëndrimin, duke dhënë kështu ide të qarta se kur duhet lejuar derogimi nga të drejtat e njeriut dhe kush është procedura që duhet ndjekur.

Fjalët kyçe:

Të drejtat e njeriut, derogim, gjendje e jashtëzakonshme, procedurë.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

 1. Hafner-Burto E.M., Helter R.H, Fariss. C.J, Emergency and Escape: Explaining Derogations from Human Rights Treaties, International Organization 65, Fall 2011, fq.676.

 2. Hafner-Burton E.M., Helter R.H, Fariss. C.J, Emergency and Escape: Explaining Derogations from Human Rights Treaties, International Organization 65, Fall 2011, fq.16 DOI: https://doi.org/10.1017/S002081831100021X

 3. Brannigan And Mcbride V. The United Kingdom, Nr. 14553/89; 14554/89, Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, 25 Maj 1993.

 4. Mucollari O., Të drejtat Ndërkombëtare të Njeriut, Migrealb, Tiranë 2015, fq.89.

 5. Lawless v Ireland , Nr.332/57, Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, 1 Korrik 196.

 6. Aksoy v Turqisë, Nr.21987/93, Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, 18 Dhjetor 1996.

 7. Mucollari O., Të drejtat Ndërkombëtare të Njeriut, Migrealb, Tiranë 2015, fq.90.

 8. Mucollari O., Të drejtat Ndërkombëtare të Njeriut, Migrealb, Tiranë 2015, fq.87.

 9. Qipro v Turqisë, Raport i Komisionit Europian për të Drejtat e Njeriut, 4 tetor 1983.

 10. Derogation from human rights in emergency situations The suspension of certain human rights under the ECHR on grounds of counter-terrorism measures 25.11.2016, fq.28.

 11. Neni 15/2 i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

 12. Neni 7 i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

 13. https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf

 14. Neni 170/1 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

 15. Neni 170/2 dhe 170/3 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

 16. Neni 170/4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

 17. Neni 171 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

 18. Neni 173 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

 19. Neni 174 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

 20. https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/declarations

Downloads

Botuar

2021-10-28

Si të citoni

Sheqi, E. . (2021). Derogimi nga të drejtat e njeriut. Optime, 12(1-2), 168–176. https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.214

Numri

Seksioni

Articles