Emigrantët dhe emigracionet në partnertetin e përtërirë euro-mesdhetar: një drejtim i re për BE-në?

Autorët

  • Alessandro Tomaselli University of Enna “Kore”

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v13i2.366

Abstrakti

Me rastin e 25 vjetorit të nënshkrimit të Deklaratës së Barcelonës, Bashkimi evropian po përgatitet të përfundojë një partneritet të rinovuar me vendet e bregut jugor të Detit Mesdhe, i cili përbëhet nga pesë pika kyçe: zhvillimi njerëzor, qeverisja e mirë dhe sundimi i shtetit të së drejtës, të drejtat e njeriut: rinovimi i përkushtimit të përbashkët për demokracinë, shtetin e së drejtës, të drejtat e njeriut dhe qeverisjen e përgjegjshme; elasticiteti, prosperiteti dhe tranzicioni digjital: mbështetja e ekonomive elastike, gjithëpërfshirëse dhe të lidhura që krijojnë mundësi për të gjithë, veçanërisht gratë dhe të rinjtë; paqja dhe siguria: ofrimi i mbështetjes për vendet për të adresuar sfidat e sigurisë dhe për të gjetur zgjidhje për konfliktet e vazhdueshme; migrimi dhe
lëvizshmëria: adresojnë së bashku sfidat e zhvendosjes së detyruar dhe migrimit të parregullt dhe lehtësojnë rrugë të sigurta dhe ligjore për migrimin dhe lëvizshmërinë; tranzicioni i gjelbër: elasticiteti i klimës, energjia dhe mjedisi. elasticiteti klimatik, energjia dhe mjedisi. Mbrojtja e burimeve natyrore të rajonit dhe gjenerimi i rritjes së sipërfaqeve të gjelbra duke shfrytëzuar potencialin e një të ardhmeje me mbetje karboni të reduktuara. Ndonëse kjo nismë është për t'u vlerësuar për iniciativat e shumta që parashikon dhe mbi të gjitha për marrjen në konsideratë të qenies njerëzore si prioritet në realizimin e objektivave ekonomike, do të duhet të verifikohet konkretisht nëse objektivat e vendosura mund të arrihen duke marrë parasysh vështirësitë e shumta që kanë karakterizuar gjithmonë territoret e vendeve të Afrikës Veriore dhe të Lindjes së Mesme të përfshira në këtë nismë, veçanërisht në lidhje me problemin e migracionit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Cilat janë pikat e forta dhe mundësitë reale të suksesit të kësaj nisme?

Fjalët kyçe:

Procesi i Barcelonës, Bashkimi evropian, të drejtat e njeriut, migrantët, partneritet i përtërirë.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

  1. Disponibile al link https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourh ood.pdf.

  2. (2) E che nel caso specifico prevede che per il periodo 2021-2027 vengano assegnati per l’attuazione dell’Agenda fino 7 miliardi di euro, importo che potrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro di investimenti privati e pubblici nella regione nei prossimi dieci anni.

  3. (3) Esaustivo al riguardo quanto riportato al seguente link https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/170/politica-europea-di vicinato.

  4. (4) https://ufmsecretariat.org.

  5. (5) https://cor.europa.eu/it/.

  6. (6) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pactmigration- and-asylum_it.

  7. (7) E ove le risorse economiche dei singoli governi spesso versano, oltretutto, in condizioni disastrose.

Downloads

Botuar

2022-02-05

Si të citoni

Tomaselli, A. . (2022). Emigrantët dhe emigracionet në partnertetin e përtërirë euro-mesdhetar: një drejtim i re për BE-në?. Optime, 13(2), 123–134. https://doi.org/10.55312/op.v13i2.366

Numri

Seksioni

Articles