(1)
Kotrri, P. 11 Letra Të Dom Nikollë Gazullit për Norbert Joklin. PHO 2023, 3, 373-383.