Pepa, S. (2023). Atë Donat Kurti - dijetar i martirizuar: Në 18-vjetorin e vdekjes. Phoenix, 5(1-3), 86–94. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/1265