Luli, F. (2023). Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut. Phoenix, 3(1), 75–80. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/955