Vëll. 15 No. 9-12 (1971): Shêjzat

PËRMBAJTJA / Sommario

HILUSHI: Gaze e pikëllime (Gioie e lutti).  Nga Proza e Fishtës (Prose scelte di Giorgio Fishta) - ALESSANDRO SERRA: A Scutari con P. Fishta (Në Shkodër me At Fishtën) . GIORGIO FISHTA: Il Liuto delle Montagne (Episodio di Oso Kuka) - Canto IV - tradotto in italiano da Ernesto Koliqi (Përkthim italisht i Kangës IV t’Oso Kukës nga Ernest Koliqi) - Përkujtim i Qindvjetorit të Lindjes së At Gjergj Fishtës në Romë (Celebrazione a Roma del Centenario della nascita di Padre Giorgio Fishta) - Mbledhje në ndér të Prof. At Valentinit e të Prof. Koliqit (Raduno conviviale in onore di P. Valentini e Prof. Koligi) - MARTIN CAMAJ : Vëllim syzimesh albanologjike në ndér t’At Prof. Zef Valentinit dhe të Prof. Koliqit (Volume di saggi albanologici in onore di P. Valentini e Prof. Koliqi) - Discorso del Prof. Hans Joachim Kissling (Fjalim i Prof. Hans Joachim Kissling) Discorso del Prof. P. Carmelo Capizzi (Fjalim i Prof. At Karmel Ca- pizzi-t)   -  Lettere e telegrammi augurali in occasione della serata in onore di Valentini e Koliqi (Letra e tele grame me rasën e mbledhjes në ndér t’At Valentinit e të Koliqit). MARTIN CAMAJ: Përmbajtje e Festschrift-it (Sommario del Festschrift) -  VASIL D. ALARUPI: Skenderbeu (Scanderbeg) - Karl Gurakuqi • Jetëshkrimi (Cenni biografici) - At ZEF VALENTINI: Karl Gurakuqi në Palermë (Karl Gurakuqi a Palermo) - ERNEST KOLIQI: Vjerrshë kushtue Karl Gurakuqit (Lirica dedicata a Karl Gurakuqi)  - Zhdukja e Prof Dhimiter Mauro-s (Scomparsa del Prof Demetrio Mauro ) : Discorso funebre del Dott Umile Sireno (Fjalim i përmortëshëm i Dr Umile Sireno) - Discorso del Prof Emilio Tavolaro (Fjalim i Prof Emilio Tavolaro-s) - RECENSIONI: ANESTI ANDREA: Mendime rreth vëllimit: Seminari Ndërkombtar i «Federatës Vatra» (Considerazioni sul volume: Seminario Internazio  nale della Federazione «Vatra») - ELEZ NDREU: Syzim i Hasan Kaleshit mbi Sami Frashërin në letersinë dhe filologjinë turke (Saggio di Hasan Kaleshi su Sami Frashëri nella letteratura e nella filologia turca) - ANTONIO GUZZETTA: Dissertationes albanicae  GIUSEPPE GRADILONE: Tesi di laurea in albanologia (Theza doktorate n’albanologji)   - CIRIACO STIMMI’: Difesa delle lingue minacciate .

Kronikë kulturore (Cronaca culturale) Nozze Fontana-Marchiano — Sukseset e Lin Delis — Mostre di Ibrahim Kodra — Sposalizio di Marialuisa Koka Falnderim — A Lungro il secondo  convegno delle comunità italo-albanesi — Vorrimi i prof Karl Gurakuqi-t në Bressanone — Falnderim i Familjes Gurakuqi — Scomparsa del prof Demetrio Mauro — Cordoglio per la scomparsa del prof Mauro — Un film di Pietro Domingo de Mistura — Condoglianze al Papas Antonio Bellusci — Kumtime (Segnalazioni) — Doktorata e Nos Qirjakut

Shêjzat
ISSN: 2517-9624
Vëll. 15 No. 9-12 (1971)
Botuar: 2022-06-28

Numri i Plotë