Konstrukte tautologjike në shqipen e sotme

(dhe paratele shqip-rumanisht)*

Autorët

  • Spiro Floqi

Abstrakti

.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

*) Ky punim është varianti i plotë nga është nxjerrë kumtesa «Constructions tautologiques en albanais contemporain (et concordance ou divergences albano - roumaines)», mbajtur në Kongresin e parë të Studimeve Balkanologjike në Sofje në gusht 1966, dhe botuar në «Studia Albanica» 1966 Nr. 2 (f. 129-144). Ky punim dallohet nga kumtesa e mësipërme jo vetëm për përfshirjen më të gjerë të fakteve dhe materialeve , si dhe për ndonjë material të ri të shtuar ndërkohë, por edhe për një farë saktësimi të mëtejshëm të të konceptuarit të tautologjisë, që ka gjetur shprehjen në një përmirësim të mëtejshëm të përkufizimit të saj.

Dictionnaire de la conversation et de la lecture, sec. éd. e n tiè rem en t r e fondue, sous la d ire c tion de M.W. Duckett, tome seizième, P a ris MDCCCVXII, f.482/1; Ottorino Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, M-Z, Milano, Sonzogno, 1937, f. 1413; ΥΙΠΑΚΟΒ, M. ToAKoebiü CAoeapb pyccicozo si3biKa M. 1940, f. 632/2; N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana s e ttim a ed., Bologna 1942, f. 1580/1.

Der Grosse Brockhaus, Ach tz eh n te r Band, Leipzig 1934, f. 504/2.

Paul Robert: Dictionnaire a lphabétique e t analogique de la langue française, vi. VI, Paris 1964, 668 f.

Webster’s Third New Dictionary of thè English Language, VI. II, London 1961, f. 2344/3.

J. Marouzeau L e x iq u e de la terminologie linguistique, 3-e éd. augm. e t mise à jour, Pa ris, P. Geuthne r, 1961, f. 223.

YiuaKOB v.c. vi. IV. f. 6.

Grand dictionnaire universe l du X IX siècle. Tome quatorzième, Paris.

AxMaiiOBa, O.C. Cnoeap AumeucTimecKux repuiiHoe, M. 1966, f. 467.

Henri Wald, artikull i botuar në «Tribuna» a. VI, Nr. 49 (305), d. 6.XI.1962. Citojmë sipas Acad. Al. Graur, Tautologia în limbâ; v e të artikullin fatkeqësisht nuk e kemi pasur në dispozicion.

Acad. Al. Grau r, Tautologia în limbâ, Studii çi cercetäri lingvistice, 1962. Nr. 4, f. 443-448.

Po ai, po aty, f. 444.

Po ai, po aty f. 444.

Eugenia Contras Tautologia, «Grama tic a limbii romîne», Ed. a I l-a , revâzutâ si adaugita. Vol. a l II-le a . Bucureçti 1963, f. 415-417.

Po ajo, po aty f. 415.

Po ajo, po aty, f. 415.

KJ) Spiro Floqi, Skicë e së folmes së Dangëllisë, BUSHT, Seria Shkencat Shoqërore, 1958, Nr. 3.

Mehmet Çeliku, Disa togje foljore në shqipen e sotme, BUSHT. Seria Shkencat Shoqërore, 1963, Nr. 1.

Jani Thomaj. E folmja e katundit Seman (aintaks e leksik), BUSHT, Seria Shkencat Shoqërore, 1961, Nr. 4.

Emil Lafe, Përsëritja si mjet gramatikor i shprehjes së aspektit dhe shkallës sipërore në gjuhën shqipe e parë edhe në krahasim me rumanishten, «Studidime Filologjike» 1966. Nr. 4.

Acad. Al. Grau r, Tautologia în limba. «Studii si C ercetäri Lingvistice* 1962, Nr. 4, f. 443-448 (më tej shkurt AG-T); Eugenia Contras, Tautologia, «Gramatic a lim bii romîne», vol. Il* bot. I I Bucureçti 1963, f. 415-417, më tej, shkurt GLR, II, T); ARPR, Gramatica lim b ii romîne, vol. I dhe II bot. II, Bucureçti 1963 (më tej, shkurt GLR); V. Gu(u-Romalo. Repetitia, procedeu sintactic de esprimare a asp ec tului în limba romînâ, «Studii çi Cercetäri Lingvistice» 1963, Nr. 3, f. 485-493 (V.G-R.) ; Mioara Avram, Evolutia subordonàrii circumstanfiale în limba rominâ, nBucureçti 1960 (më tej, ΜΑ-ES); ARPR, Dicfionarul lim b ii romîne literare contemporane vol. I-VI, Bucureçti 1955-1957 (më tej DLRLC) ; ARPR Dictionarul limbii romîn e moderne, Bucumeçti 1958 (më te j DLRM).

Stefan Prifti, Sintaksa e gjuhës shqipe. Dispensé për Institutet Pedagogjike Dyvjeçare. pjesa e parë. Tiranë 1959, f. «6.

Spiro Floqi: Skicë e së folmes së Dangëllisë, BUSHT, Seria Shkencat Shoqërore, 1958, Nr. 3 (113-117).

Mehmet Çeliku: Disa togje foljore në shqipen e sotme, BUSHT. Seria Shkencat Shoqërore. 1963, N. 1. f. 170-176.

Nuk është i saktë pohimi i M. Çelikut se renditja (paskajore -j- tra jtë vetore e foljes» nuk asht element i domosdoshëm, përderisa infinitivi në togjet e këtij tipi mund të jetë prepozitiv ose postpozitiv (v.c. f. 169). Ndër shëmbujt e M. Çelikut ka katër që kanë kallëzüesin postpozitiv dhe të gjithë janë kallëzues mohorë.. Ndër kallëzuesit pohorë ka prepozitivë, ka edhe postpozitivë.

Shenjat konvencionale kanë këto vlera : — ] thekës i fuqishëm, [.!_] thekës më i dobët [ ; J pauzë e shkurtër, [ J J pauzë më e gjatë, «pauzë e presjes».

A. H. ΓΒθ3ΛβΒ, O ie pK ii no cthahcthkc pyccKoro B.îbiKa, Mockbb, 1952, f. 195

Më gjerë e kemi trajtuar në monografinë e pabotuar Periudha me fjali të rarur përcaktore në shqipen e sotme fq. 180 vv. të punimit të daktilografuar.

Përdorimi, gjithmonë pleonastik i lidhëzës se përpara fjalës nga ka ndodhur nga interpretimi i kësaj fjale si ndajfolje pyetëse në një fjali pyetëse të zhdrejtë . Një interpretim i tillë ndodhet vetëm te ky autor.

Emil Lafe: Përsëritja si mjet gramatikor i shprehjes së aspektit dhe shkallës sipërore në gjuhën shqipe e parë edhe në krahasim me rumanishten , «St. Fil.1966, Nr. 4.

F. Brunot, La pensée et la langue, 3e éd., Paris 1953, f. 818.

Stefan Prifti, Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa II, disp. II, Tirane. 1962.

Zaten modeli përkatës nuk ekziston vetëm në rumanishten , ai ekziston edhe në gjuhën frënge. Ferdinan Bryno-i në veprën e cituar La pensée e t la langue (f. 819) jep shembujt: Comme u n brave qu’i l . . . ; Le seigneur comme ju ste qu’il est.... Comme des cousins q u ’ils étaient, ils av a ien t continué de se tutoyer»· M. Grevisse, në veprën Le bon usage, septième édition, revue, 3e tirage, P. 1961 (f. 458, § 547) jep ndër

të tjera , një shembull me «Que, rela tiv», i cili «mund të jetë kallëzuesor neu tr» : Deux rangées, de hautes maisons centenaires qui se ta isent comme des vieillards q u ’elles sont Hugo, L e s Misér, IV, 15 I / ., kështu që kemi konkordancat: shqip — s i+ E /M b .- f-q ë , — rum ca -f- E /M b . -f- ce,— fr. comme + E /M b + q u e , të pasuara përkitazi nga kepujat shqip — jam, rum. a fi. fr. être.

Downloads

Botuar

2023-09-26

Si të citoni

Floqi, S. (2023). Konstrukte tautologjike në shqipen e sotme: (dhe paratele shqip-rumanisht)*. Studime Filologjike, 1(3), 3–58. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/2802

Numri

Seksioni

Articles