[1]
Leka, T. 2023. E folmja e Kudhësit. Studime Filologjike. 75, 3-4 (Jun. 2023), 119–160.