Vlera e të mësuarit përgjatë tërë jetës sipas koncepteve Islame

(Perspektiva e Fakultetit të Studimeve Islame ndaj këtij koncepti)

Autorët

 • Vedat Shabani

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v24i24.2884

Abstrakti

Të mësuarit përgjatë gjithë jetës është prej parimeve të fesë Islame. Nëse i japim një vështrim Kuranit Famëlartë këtë do ta hasim në shumë ajete të tij, siç janë: “O Zoti im shtoma diturinë” (Taha: 114), pastaj ajeti “A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?! Vetëm njerëzit e mençur i pranojnë këshillat” (Ez-Zumer: 9).

Gjithashtu edhe shumë thënie pejgamberike aludojnë në rëndësinë dhe vlerën e të mësuarit. Prej tyre mund të potencojmë hadithin e Pejgamberit a.s. në të cilin thotë: “Ai person i cili del nga shtëpia me qëllim të kërkimi të diturisë, ai në realitet llogaritet si një person i cili ka dal për hire të Allahut dhe ashtu do të llogaritet derisa të kthehet” Shembullin më të mirë ne e kemi edhe në gjeneratat e hershme të dijetarëve, si dhe ato pas tyre në vazhdimësi, ku hasim shumë dijetarë të cilët kanë bërë shumë sakrifica vetëm e vetëm që të arrijnë për të mësuar ndonjë dije të cilën nuk e kanë ditur më parë.

Nëse kthehemi në historinë Islame vërejmë se përkushtimi i myslimanëve ndaj dijes nuk ka qenë vetëm në fushën fetare, mirëpo ato gjenerata ishin të përkushtuara edhe në dijet dhe shkencat tjera. Fakulteti i Studimeve Islame është institucion i pavarur edukativo-arsimor dhe hulumtues-shkencor, i cili organizon studime universitare dhe pasuniversitare për studentët e interesuar për të përfituar nga fusha e teologjisë Islame.

Strategjia e Fakultetit të Studimeve Islame -FSI, përmes organizimit të studimeve universitare po edhe pasuniversitare, është që diturinë dhe njohuritë bashkëkohore t’i distribuojë përmes aktivitetit të mësimdhënies, të studimeve dhe hulumtimeve, si dhe të arsimojë kuadro të niveleve të ndryshme. Me këtë kumtesë kemi për synim të sqarojmë vlerën dhe rëndësinë e të mësuarit përgjatë tërë jetës si dhe praktikat të cilat i ofron FSI në fushën e studimeve teologjike në Kosovë dhe më gjerë.

Fjalët kyçe:

Vlera e diturisë, , mësimi përgjatë tërë jetës, dituri, FSI, mësimdhënie

References

 1. Jusuf El-Kardavij, El-Aklu Vel-Ilmu fil-Kuran, bot. I-rë, Kajro, Mektebetu-l-Vehbeh, 1996.

 2. Kuran, El-Alek: 1, 2, 3.

 3. Abdulkerim Bekkar, El-Muslimune bejne-t-tehaddi vel-muvaxhehe havle-t-erbije vel-t-alim, bot

 4. III, Damask, Darul-Kalem, 2011.

 5. Kuran, Ali-Imran: 18.

 6. Kuran, El-Muxhadeleh: 11.

 7. Kuran, Ez-Zumer: 9.

 8. Kuran, En-Nisa: 83

 9. Kuran, Fatir: 28.

 10. Kuran, El-Ankebut: 43.

 11. Musa Vila, “Nën hijen e haditheve të Resulullahut”, bot. I, Prishtinë, Fakulteti i Studimeve Islame, 2017.

 12. Transmeton Imam Buhariu, nr. hadithit: 71.

 13. Transmeton Imam Ebu Davudi, nr. hadithit: 3641.

 14. Transmeton Imam Taberaniu në El-Evsat dhe Ebu Nuajmi në El-Hilje

 15. Transmeton Imam Tirmidhiu, nr. hadithit: 2686.

 16. Transmeton Ebu Davudi, nr. hadithit: 3641-3642.

 17. Muhamed bin Abdulbaki Ez-Zerkavij, “Sherh Ez-Zerkavij ala Muvata Imam Malik”, Bejtur,

 18. Daru-l-Kutubi-l-Ilmije, 1971.

 19. Kuran, Et-Tevbe: 122.

 20. Kuran, En-Nahl: 43.

 21. Transmeton Tirmidhiu, nr. hadithit: 2646.

 22. Transmeton Ibën Maxhe, nr. hadithit: 219.

 23. Transmeton Ibën Maxhe, nr. hadithit: 224.

 24. Transmeton Ebu Davudi, nr. hadithit: 3641.

 25. Kuran, Et-Tevbe: 122.

 26. Kuran, En-Nahl: 43.

 27. Transmeton Tirmidhiu, nr. hadithit: 2646.

 28. Transmeton Ibën Maxhe, nr. hadithit: 219.

 29. Transmeton Ibën Maxhe, nr. hadithit: 224.

 30. Transmeton Ebu Davudi, nr. hadithit: 3641.

 31. Uvejmir ibën Malik El-Ensarij, në kohën e Omer ibën Hatabit ka qenë Gjykatës në Damask. Ka

 32. vdekur në vitin 32 sipas hixhretit.

 33. Kuran, Et-Tevbe: 122.

 34. Kuran, Ali Imran: 187.

 35. Kuran, El-Bekare: 146.

 36. Kuran, En-Nahl 125.

 37. Transmeton Imam Buhariu nr. hadithit: 3009

 38. Transmeton Imam Tirmidhiu nr. hadithit: 2651.

 39. Transmeton Imam Tirmidhiu nr. hadithit: 2686.

 40. Transmeton Imam Tirmidhiu nr. hadithit: 1376.

 41. Musa Vila, “Nën hijen e haditheve të Resulullahut”, fq; 19

 42. Transmeton Imam Ahmedi, nr. hadithit: 175.

 43. Abdurrahman Rafet El-Basha, “Fragmente nga jeta e Sahabëve”, fq. 90-106

 44. Dr. Basheer Ahmed, The Negative Image of Muslims, www.islamicsity.org

 45. Revistë në gjuhën arabe: “Dirasatun terbevije”, nr. 8, f. 208-211, viti: 2009

 46. Kuran, Taha: 114.

 47. Transmeton Imam Tirmidhiu (2/108).

 48. Ahmed Ozi, Et-Terbije medal-Hajat, www.mawdoo3.com, (01.09.2020)

 49. Muhamed bin Abdurrahman El-Medenij, Mefhum Et-Talim El-Mustemirr, www.mawdoo3.com

 50. Fakulteti i Studimeve Islame (Monografi me rastin e 25 vjetorit të themelimit).

Downloads

Botuar

2023-08-25

Si të citoni

Shabani , Vedat. 2023. “Vlera E Të mësuarit përgjatë tërë jetës Sipas Koncepteve Islame: (Perspektiva E Fakultetit Të Studimeve Islame Ndaj këtij Koncepti)”. Univers 24 (24):123-39. https://doi.org/10.59164/univers.v24i24.2884.

Numri

Seksioni

Horizonte Shoqërore