Interneti - sfidë e shoqërisë bashkëkohore

Autorët

  • Azmir Jusufi

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2982

Abstrakti

Sot, në kontekstin e relativizmit postmodern, njerëzit gjithnjë e më shumë në "realitetin virtual" të kompjuterit, d.m.th. internetit, po kërkojnë një kuptim të ri, një strehë të re, një shtyllë të re, një vendbanim të ri. Interneti bëhet jo vetëm një mjet komunikimi, por edhe një mjedis gjithëpërfshirës. Teknologjia e internetit ndikon në masë të madhe edhe në ndryshimin e mënyrës së jetesës. Revolucioni i fundit teknologjik në të cilin komunikojnë njerëzit, gjithnjë e më shumë tërheq vëmendjen e publikut të gjerë profesional dhe akademik. Mjetet bashkëkohore të komunikimit shoqëror, sidomos interneti, kontribuojnë në homogjenizimin social, kështu jo vetëm që modifikojnë mënyrën se si jetojmë, por ndikojnë edhe në ndryshimin e vetë thelbit të qenies “njeri” dhe të natyrës së tij. Nuk ka dyshim që interneti lehtëson shumë gjëra në jetën e përditshme, dhe ne si përdorues të tij duhet ta përdorim atë brenda suazave të mundësimit dhe lehtësimit, duke i respektuar kufijtë e lejueshmërisë, sepse çdo lloj teprimi, ekzagjerimi dhe përdorimi i paautorizuar tërheq kufizimin rigoroz dhe në fund të fundit edhe vetë ndalimin e përdorimit. Kështu, duke marrë parasysh të gjitha sa më sipër, qëllimi ynë është të nxjerrim në pah disa nga sfidat që shkakton internet si një formë e teknologjisë së avancuar moderne. Nga reflektimet e mundshme negative nga përdorimi i internetit mbi personalitetin e njeriut dhe shoqërinë në të cilën jetojmë, do të veçojmë: humbjen e kohës së çmuar; jo kontrollimin dhe jo vërtetimin e transmetimin e shpejtë të informacioneve dhe lajmeve, të cilat shpërndahen në mënyrë eksplozive përmes rrjeteve sociale dhe portaleve; reflektimin negativ nga (keq)përdorimi i internetit te fëmijët, familja dhe shoqëria në fushën e kodit moral dhe të sjelljes.

Fjalët kyçe:

internet sfidë, globalizëm, shoqëri, fëmijë

References

Abdullah Nasih Ulvan, Odgoj djece u islamu, Përktheu: Mustafa Jahić, botues: Aktivna islamska omladina, Sarajevë, 2003.

Ja ja ibn Sharaf An-Nawawi, Rijadu-Salihin, përktheu: Fuad Sedić dhe të tjerët., botues: Komiteti i lartë saudit për ndihmë në BeH dhe Qendra kulturore “Mbreti Fahd” në Sarajevë, Sarajevë, 1998.

Šejh Muhammed b. Ibrahim el-Hamd, Opasne greške u odgoju djece, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2003.

Akademik Enes Karić, „Vrijeme u Kur’anu“, Takvim (Kalendar) për vitin 2015, Rijaseti i Bashkësisë Islame në Bosnje e Hercegovinë, Sarajevë, 2014.

Akademik Enes Kariq, “Koha në Kur’an”, Edukata Islame, përktheu: Azmir Jusufi, nr. 108/109 – 2015, Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Prishtinë, Kosovë.

Hakija Kanurić, „Internet-Savremeni test imana“, Asr (Islamski informativni časopis), nr. 79.

Hfz. Dževad Šošić, Kiraeti u tefsiru El-Ğāmi‘ li aḥkāmi-l-Qur’ān imama Kurtubija, FIN dhe El-Kalem, Sarajevë, 2014. http://www.kolektiv.me/21601/Internet-kao-djecija-manija-problemsavremenog-drustva

Nureddin Jëlldëz, “Pa internet mund të qëndrojmë, por pa kufij jo!”, Etika, Nr. 115 – Tetor 2017, Tiranë.

Rreth kësaj shih më shumë në: Ibn Kesir, Tefsiri i Ibn Kethirit (botimi i shkurtuar), Zgjodhi versione më të sakta: Muhammed Nesib er-Rifa’i, grupi i përkthyesve, Sarajevë, 2012.

Ahmet Tashgetiren, “Çfarë jemi në mediat sociale?”, Etika, Nr. 115 – Tetor 2017, Shqipëri.

Ahmedi, nr. 22016, dhe Tirmidhiu nr. 2616.

Sherif Ahmeti, Komente dhe mendime islame, Lidhja, Prishtinë, 1995.

Muhamed Pandža dhe Džemaludin Čaušević, Kur’an Časni – prevod i tumač, Sarajevë, 1937.

Asmir Halilović, O začudnosti govora 2, Bookline, Sarajevë, 2010.

Silvana Burilović dhe Željko Tanjić, “Kršćanstvo i internet – izazov za teologiju”, Universiteti në Split, Zagreb, 2012.

Downloads

Botuar

2018-09-10

Si të citoni

Jusufi , Azmir. 2018. “Interneti - Sfidë E shoqërisë bashkëkohore”. Univers 19 (19):1270-140. https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2982.

Numri

Seksioni

Horizonte Shoqërore