Mjetet mësimore – zbatimi në lëndën “Njeriu dhe natyra”

Autorët

  • Ahiret Mehmeti

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2986

Abstrakti

Mjetet mësimore luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ngritjen e konkretizimit të mësimit që aj të jetë sa më efikase. Sikurse çdo lëndë tjetër që luan rolin duke zbatuar konkretizimit e mjeteve mësimore ashtu edhe Lënda Njeriu dhe natyra e ka rendësin e vetë. Përpos kësaj në këtë punim te mjetet mësimore ka edhe një historik ku bazohet se si janë zhvilluar këto mjete dhe roli i tyre gjatë periudhave të tyre. Historiku i lëndës duke u nisur nga përdorimi i tyre të shkollimit e deri me ndryshimet e saja gjatë nivelit të shkollimit si dhe historikun e ndryshimit të emrit që pëson gjatë periudhave të ndryshme e deri të emërtimi i lendes me Kurikulen e re të Kosovës. Përdorimi i mjeteve në orët praktike duke u bazuar se me anë të mjeteve mësimore suksesi është edhe më i madh dhe më efikas në mësimin bashkëkohor. Efikasitetin e mjeteve mësimore më shumë dimensional që njëherit janë edhe burime të pashtershme në marrjen e njohurive të mjeteve mësimore. Nga qëllimi këtij punimi është treguar se Lënda Njeriu dhe natyra duhet të ketë një rendësi të madhe në zbatimin e mjeteve ësimor ku është kërkuar që të njoftojmë nxënësit me bazën e zbatimit të mjeteve se si të aftësohen duke përdor mjete si dhe të nxiten ata që sa më shumë të zbatojnë mjet praktike në klasë. Nga disa qëllime dalin edhe detyrat të cilat duhet të zbatohen në ngritjen e zbatimit të tyre, si dhe planprogromet mësimore të jenë në harmoni me mjetet mësimore. Fakti se pse duhet të përdoren mjetet mësimore është se këto mjete luajnë një rol të rëndësishëm në përfshirjen e të gjithë nxënëseve në aktivitetet të ndryshme duke u bazuar se gjithpërfshirja e nxënëseve është më aktive në procesin mësimor. Përdorimi i mjeteve është në dimenzinin më të hovshëm se si të përdoren këto mjete gjatë ecurisë së procesit mësimore duke u munduar që t`hua heqim friken nga mjetet të ndryshme.

Fjalët kyçe:

mjete mësimore, lëndë mësimore, njeriu, natyra, nxënës

References

Garo, Sofokli (2008). Metodat e mësimdhënies, Tiranë.

Ismaili, Xhafer (2011), Efektet stresuese të mësimdhënies dhe ecuritë e reduktimit të tyre, Prishtinë.

Ismajli, Hatixhe (2012), Teknologjia mësimore dhe të menduarit kritik. Prishtinë.

Krasniq, Islam dhe Veseli Abdylaziz (2000), Metodikë e mësimit të Dituri natyrës dhe shoqërisë, Prishtinë.

MASHT, (2012) Kurrikula bërthamë 1 për klasën parafillore dhe arsimin fillor.

Musai, Bardhyl (2003), Metodologji e mësimdhënies, Tiranë.

Musai, Bardhyl (2005), Mësimdhënia dhe të nxënit ndërveprues, Tiranë.

Musai, B. Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, 2003.

Ndikimet e trajnimeve në procesin mësimor, Instituti Pedagogjik i Kosovës. Prishtinë, shtator 2008.

Musai, Bardhyl (1997), Mjeshtëritë themelore të mësimdhënies, Tiranë.

Polak, V. (1985), Sistemet mësimore, Prishtinë.

Poljak, V. (1990), Didaktika, Skolska knjiga, Zagreb.

Skenderi, I. Tafili, S. dhe Krasniqi, E. (2013), Shkolla e parë shqipe në Opojë, Sharr.

Zabeli, N. (2006), Strategjitë e mësimdhënies dhe të nxënit ndërveprues, ISB, Prishtinë

Downloads

Botuar

2018-09-10

Si të citoni

Mehmeti, Ahiret. 2018. “Mjetet mësimore – Zbatimi Në lëndën ‘Njeriu Dhe natyra’”. Univers 19 (19):170-81. https://doi.org/10.59164/univers.v19i19.2986.

Numri

Seksioni

Horizonte Shoqërore