Shteti i së drejtës dhe standardet etike të prokurorëve ndërkombëtare

Autorët

  • Anna Oriolo Universiteti i Salernos

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v13i2.368

Abstrakti

Kuadri normativ dhe jurisprudencial i udhëzimeve etike për prokurorët ndërkombëtarë thekson rolin e tyre qëndror në procedimet penale, që synojnë mbrojtjen e shoqërisë nga kultura e mosndëshkimit dhe funksionimin “si portierë drejt gjyqësorit”. Duke qenë se ata kanë autoritetin dhe përgjegjësinë për të vendosur për çështje thelbësore për administrimin e drejtësisë penale, pra ndjekjen penale të krimeve më të rënda që trondisin ndërgjegjen e njerëzimit, detyra e prokurorëve ndërkombëtarë mbart një përgjegjësi të madhe, duke u kërkuar atyre të kërkojnë drejtësi dhe respektojnë disa detyrime deontologjike. Në këtë këndvështrim, funksioni gjyqësor i monitorimit të diskrecionit të prokurorisë për të hetuar dhe ndjekur penalisht siguron që roli qëndror i prokurorëve ndërkombëtarë në drejtësinë penale të zbatohet në përputhje me standardet më të larta etike dhe në interesin më të mirë të drejtësisë.

Fjalët kyçe:

Ethical Standards, Impartiality, International Criminal Justice, International Prosecutors, Rule of Law.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

(1) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeals Decision, Partial Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, Prosecutor v. Slobodan Milošević, 2002, par. 18; B. THOMPSON, The Role of the International Prosecutor as a Custodian of Global Morality in C.C. JALLOH, A.B.M. MARONG (eds.), Promoting Accountability under International Law for Gross Human Rights Violations in Africa: Essays in Honour of Prosecutor Hassan Bubacar Jallow, Leiden, Brill Nijhoff, 2015, pp. 47-57, spec. p. 54.

(2) Consultative Council of European Prosecutors, Opinion No. 9 on “European Norms and Principles concerning Prosecutors” (“Carta di Roma”), del 17 dicembre 2014, Explanatory Note, parr. 9-10.

(3) L. PACEWICZ, Introductory Note to International Criminal Court Code of Conduct for the Office of the Prosecutor, in International Legal Materials, Vol. 53, 2014, pp. 397-412, spec. p. 397. DOI: https://doi.org/10.5305/intelegamate.53.2.0397

(4) F. MEGRÉT, Accountability and Ethics in L. REYDAMS, J. WOUTERS, C. RYNGAERT (eds.), International Prosecutors, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 416-87, spec. p. 424.

(5) A. ORIOLO, Code of Conduct for International Prosecutors, in Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (MPEiPro), 2020.

(6) Come nel caso delle Camere straordinarie per la repressione dei crimini commessi dai Khmer rossi in Cambogia, del Tribunale del Bangladesh per i Crimini internazionali, delle Camere Straordinarie Africane, del Tribunale speciale per Timor Est, dei Panels istituiti dal Regolamento UNIMIK 2000/64

(Regulation “64 Panels”) presso le Corti del Kosovo, del Tribunale Speciale iracheno e del nuovo Ufficio della Procura europea. Su tali organi giurisdizionali, v. M. SHAHABUDDIN (ed.), Bangladesh and International Law, London-New York, Routledge, p. 230 ss.; M.J. CHRISTENSEN, C. FOURNET, A. KJELDGAARD-PEDERSEN, A. MATWIJKIW, B. MATWIJKIW, The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Politics and Ethics in Victim Recognition and Rape Prosecution, in Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence, 2019, pp. 261-288; M. BERINGMEIER,

The International Crimes Tribunal in Bangladesh. Critical Appraisal of Legal Framework and Jurisprudence, Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018; S.M. MEISENBERG, I. STEGMILLER (eds.), The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Assessing their Contribution to International Criminal Law, The Hague-Berlin, Asser Press-Springer, 2016; G.M. MUSILA, The Role of the African Union in International Criminal Justice, in A.A. ANKUMAH (ed.), The International Criminal Court and Africa - One Decade On, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2016, pp. 299-345; A. ORIOLO, The European Public Prosecutor’s Office (EPPO): A Revolutionary Step in Fighting Serious Transnational Crimes, in ASIL Insights, Vol. 22, Issue 4, 2018; E. CIMIOTTA, The First Steps of the Extraordinary African Chambers. A New Mixed Criminal Tribunal?, in Journal of international criminal justice, Vol. 13, 2015, pp. 177-197; E. VAN HEUGTEN (ed.), The Iraqi Special Tribunal for Crimes Against Humanity, The Hague, Wolf Legal Publisher, 2011; P.A. VAN LAAR (ed.), The East Timor Special Panels. An Introduction, The Hague, ICA Press, 2011; C. DAMGAARD, Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes, Belin-Heidelberg, Springer, 2008; I. BANTEKAS, The Iraqi Special Tribunal for Crimes against Humanity, in The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 54, No. 1, 2005, pp. 237-253.

(7) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor’s Regulation No. 2 on “Standards of Professional Conduct for Prosecution Counsel”, 1999.

(8) F. MEGRÉT, op. cit., p. 422.

(9) Carta di Roma, cit.

(10) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeals Decision, Partial Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, Prosecutor v. Slobodan Milošević, 2002, par. 18.

(11) Judge André Potocki Declaration, Paris Conference, del 17 maggio 2018.

(12) A. ORIOLO, Corruzione e diritti umani nella giurisprudenza di Strasburgo, in A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di), La lotta alla corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, FrancoAngeli Editore, 2021, pp. 65-89, spec. p. 77 ss.

(13) Carta di Roma, cit., par. IV.

(14) European Commission for Democracy through Law (“Venice Commission”), Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System: Part II – The Prosecution Service, 2010, par. 18.

(15) Carta di Roma, cit., par. XII.

(16) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”), del 12 ottobre 2017, Preambolo, par. 111.

(17) Carta di Roma, cit., par. XIV; International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Code of Conduct for the Office of the Prosecutor, del 5 settembre 2013, Capitolo 2, Sezione 2, par. 22.

(18) Venice Commission, cit., par. 18.

(19) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor’s Regulation No. 2, Standards of Professional Conduct for Prosecution Counsel, del 14 settembre 1999, par. 2(f).

(20) M. MARKOVIC, The ICC Prosecutor’s Missing Code of Conduct, in Texas International Law Journal, Vol. 47, 2011, pp. 201-236, spec. p. 207; J. DE HEMPTINNE, The Creation of Investigating Chambers at the International Criminal Court: An Option Worth Pursuing?, in Journal of International

Criminal Justice, Vol. 5, 2007, pp. 402-418, spec. p. 402, p. 404. DOI: https://doi.org/10.1093/jicj/mqm020

(21) P. WEBB, Challenges and Difficulties of War Crimes Prosecution, Discussion Paper, ETHICS European Regional Workshop, Riga, Latvia, 7-8 June 2006.

(22) O. TRIFFTERER (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, München, Beck, 2008, p. 1078.

(23) International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Code of Conduct for the Office of the Prosecutor, cit., Capitolo 3, Sezione 1, par. 49.

Downloads

Botuar

2022-02-05

Si të citoni

Oriolo, A. . (2022). Shteti i së drejtës dhe standardet etike të prokurorëve ndërkombëtare. Optime, 13(2), 87–100. https://doi.org/10.55312/op.v13i2.368

Numri

Seksioni

Articles